logovov
VOV4 - Ban Dân tộc

Hệ thống đang xử lý vui lòng chọn xem 1 trang khác

Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)

5H-5H30 - Lầy tzình khzáng ca Pẹ Mìu miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
05H30 - 06H00 - Lầy tzình khzáng ca Chàn Thái miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
07H00 - 07H30 - Lầy tzình khzáng ca Ìu Miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
11H00 - 11H30 - Lầy tzình khzáng ca Ìu Miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
11H30 - 12H00 - Lầy tzình khzáng ca Chàn Thái miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
12H00 - 12H30 - Lầy tzình khzáng ca Pẹ Mìu miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
18H45 - 19H00 - Coz phính miền Việt Nam nhây lầy tzình khzáng ca pá dung
19H30 - 20H00 - Lầy tzình khzáng ca Pẹ Mìu miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
20H00 - 20H30 - Lầy tzình khzáng ca Chàn Thái miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
20H30 - 21H00 - Lầy tzình khzáng ca Ìu Miền vả can miền muống đài nhây hiêuz
5H-5H30 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Dao
5H-5H30 - Suôz gâux luk Hmôngz
05H30 - 06H00 - Suôz gâux luk Thêir
07H00 - 07H30 - Suôz gâux luk Cho
11H00 - 11H30 - Suôz gâux luk Cho
11H30 - 12H00 - Suôz gâux luk Thêir
12H00 - 12H30 - Suôz gâux luk Hmôngz
18H45 - 19H00 - Suôz gâux cxuô mênhx cxưx hâur niêx hnuz
19H30 - 20H00 - Suôz gâux luk Hmôngz
20H00 - 20H30 - Suôz gâux luk Thêir
20H30 - 21H00 - Suôz gâux luk Cho
5H-5H30 - Quam khắp toi lang mon quam Mông
05H30 - 06H00 - Quam khắp toi lang mon quam Tay
07H00 - 07H30 - Quam khắp toi lang mon quam Dạo
11H00 - 11H30 - Quam khắp toi lang mon quam Dạo
11H30 - 12H00 - Quam khắp toi lang mon quam Tay
12H00 - 12H30 - Quam khắp toi lang mon quam Mông
18H45 - 19H00 - Chương trình quam khắp lài chựa côn hạng mự
19H30 - 20H00 - Quam khắp toi lang mon quam Mông
20H00 - 20H30 - Quam khắp toi lang mon quam Tay
20H30 - 21H00 - Quam khắp toi lang mon quam Dạo
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác