logovov
VOV4 - Ban Dân tộc

Hệ thống đang xử lý vui lòng chọn xem 1 trang khác

Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)

05:00-05:15 - Kkuh hla ]hia\m gru - nhạc knăl VOV4 klei Yuăn
05:15-06:00 - Klei kưt mu` ênhiang djuê ana K’ho
06:00-06:30 - Klei mrâo VOV1
06:30-07:30 - Klei mrâo pral 6 klei blu\
06:30-06:40 - Klei mrâo pral klei Êđê
06:40-06:50 - Klei mrâo pral klei Jrai
06:50-07:00 - Klei mrâo pral klei Bahnar
07:00-07:10 - Klei mrâo pral klei Sedang
07:10-07:20 - Klei mrâo pral klei K’ho
07:20-07:30 - Klei mrâo pral klei Mnông
07:30-08:15 - Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Jrai
08:15-09:00 - Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Bahnar
09:00-09:45 - Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Sedang
09:45-10:30 - Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Êđê
10:30-11:15 - Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei K’ho
11:15-12:00 - Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Mnông
12:00-12:30 - Klei mrâo Lăn Dap Kngư klei Yuăn
12:30-12:45 - Hưn mmông mđung asa\p K’ho
12:45-13:30 - Lo\ w^t mđung klei kưt mu` djuê ana K’ho
13:30-14:00 - Hdră Klei Thái
14:00-14:30 - Hdră Klei Mông
14:30-15:15 - Hdră Klei Jrai
15:15-16:00 - Hdră Klei Êđê
16:00-16:45 - Hdră Klei Bahnar
16:45-17:00 - Hưn mmông mđung ho\ng klei Yuăn
17:00-17:30 - Klei mrâo Lăn Dap Kngư Klei Yuăn
17:30-18:00 - Klei kưt mu` djuê ana 3 kwar Klei Yuăn
18:00-18:45 - Klei mrâo VOV1
18:45-19:30 - Hdră Klei K’ho
19:30-20:00 - Hdră Klei Mông
20:00-20:30 - Hdră Klei Thái
20:30-21:15 - Hdră Klei Sedang
21:15-22:00 - Hdră Klei Mnông
22:00-22:30 - Hưn mmông mđung klei Yuăn- kkuh bi rue# VOV4
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác