Xem ngày khác »

Lịch phát sóng Khu vực Tây Nguyên ngày 27/9/2022

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
05:00-05:15Kkuh hla ]hia\m gru - nhạc knăl VOV4 klei Yuăn 
05:15-06:00Klei kưt mu` ênhiang djuê ana Jrai 
06:00-06:30Klei mrâo VOV1 
06:30-07:30Klei mrâo pral 6 klei blu\ 
06:30-6:40Klei mrâo pral klei Êđê 
06:40-06:50Klei mrâo pral klei Jrai 
06:50-07:00Klei mrâo pral klei Bahnar 
07:00-07:10Klei mrâo pral klei Sedang 
07:10-07:20Klei mrâo pral klei K’ho 
07:20-07:30Klei mrâo pral klei Mnông 
07:30-08:15Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Jrai 
08:15-09:00Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Bahnar  
09:00-09:45Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Sedang 
09:45-10:30Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Êđê 
10:30-11:15Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei K’ho 
11:15-12:00Mđung asa\p mmông ana\n mtam klei Mnông 
12:00-12:30Klei mrâo Lăn Dap Kngư klei Yuăn 
12:30-12:45Hưn mmông mđung asa\p Jrai 
12:45-13:30Lo\ w^t mđung klei kưt mu` djuê ana Jrai 
13:30-14:00Hdră Klei Thái 
14:00-14:30Hdră Klei Mông 
14:30-15:15Hdră Klei Jrai 
15:15-16:00Hdră Klei Êđê 
16:00-16:45Hdră Klei Bahnar 
16:45-17:00Hưn mmông mđung ho\ng klei Yuăn 
17:00-17:30Klei mrâo Lăn Dap Kngư Klei Yuăn 
17:30-18:00Klei kưt mu` djuê ana 3 kwar Klei Yuăn 
05H00 - 05H30Kơkuh kơ – Jua gông gru phun VOV4 Pôr pơthâo hrơi mông jua pơhiăp dua tơlơi pơhiăp 
05H30 - 06H00Tơlơi adoh đưm djop djuai ania ƀiă Dap Kơdư 
06H00 - 06H30Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp VOV1 
06H30 - 06H45Črăn hơdră tơlơi pơhing Tơlơi Êđê 
06H45 - 07H00Črăn hơdră tơlơi pơhing Tơlơi Jrai 
07H00 - 07H15Črăn hơdră tơlơi pơhing tơlơi Bahnar 
07H15 - 07H30Črăn hơdră tơlơi pơhing tơlơi Sedang 
07H30 - 07H45Črăn hơdră tơlơi pơhing tơlơi K'Ho 
07H45 - 08H00Črăn hơdră tơlơi pơhing Mnông 
08H00 - 08H30Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp hăng tơlơi Jrai 
08H30 - 09H00Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp hăng tơlơi Bahnar 
09H00 - 09H30Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp hăng tơlơi Sedang 
09H30 - 10H00Črăn hơdră tơlơi adoh đưm djop djuai ania ƀiă Dap Kơdư 
10H00 - 10H30Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp tơlơi Êđê 
10H30 - 11H00Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp hăng tơlơi K'Ho 
11H00 - 11H30Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp tơlơi Mnông 
11H30 - 11H45Črăn hơdră pơtruh nao rai hăng ƀing hor tơlơi adoh đưm kual Dap Kơdư 
11H45 - 12H00Lăi pơthâo mông pơtui jua pơhiăp hăng tơlơi Yuăn -Tơlơi pơhing lu mơta-pôr pơhưč 
12H00 - 13H00Tơlơi pơhing ang 12h VOV1 
13H00 - 13H30Črăn hơdră tơlơi đưm mơ̆ng klâo kual 
13H30 - 14H00Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp tơlơi Thái 
14H00 - 14H30Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp tơlơi Hmông 
14H30 - 15H00Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp tơlơi Jrai 
15H00 - 15H30Jơlan hơdră pơtui jua pơhiăp tơlơi Bahnar 
16H00-16H15Črăn hơdră tơlơi pơhing tơlơi Êđê 
5h00-5h30 Chào cờ- pơk nhạc vov4- mbơh mông ntuh pơk 
5h30-6h00Nău mprơ ăp mpôl rnoi Tây Nguyên 
6h00-6h30Nău mhe nău ngơi Yuăn 
6h30-6h45 Nău mhe nău ngơi Rđe 
6h45-7h00Nău mhe nău ngơi Jarai 
7h00-7h15Nău mhe nău ngơi Bana 
7h15-7h30Nău mhe nău ngơi Xơ đăng 
7h30-7h45Nău mhe nău ngơi K'Ho 
7h45-8h00Nău mhe nău ngơi Bunong 
8h00-8h30Bôk ntuh nău ngơi Jarai 
8h30-9h00Bôk ntuh nău ngơi Bana 
9h00-9h30Bôk ntuh nău ngơi Xơđăng 
9h30-10h00Nău mprơ ăp mpôl rnoi Tây Nguyên 
10h00-10h30 Bôk ntuh nău ngơi Rđe 
10h30-11h00Bôk ntuh nău ngơi K'ho 
11h00-11h30Bôk ntuh nău ngơi Bunong 
11h30-11h45Mâp tâm ăp nuĭh ŭch rŏng nău mprơ Tây Nguyên 
11h45-12h00Mbơh mông pơk nău ngơi yuăn-Nău mbơh tơih-mbơh n'hơ 
12h00-13h00Nău mhe 12 mông VOV1 
13h00-13h30Nău mprơ pe mpeh neh dak 
13h30-14h00Bôk ntuh nău ngơi Thái 
14h00-14h30Bôk ntuh nău ngơi Mông 
14h30-15h00Bôk ntuh nău ngơi Jarai 
15h00-15h30Bôk ntuh nău ngơi Bana 
15h30-16h00bôk ntuh nău ngơi Rđe 
16h00-16h15Nău mhe nău ngơi Rđe 
16h15-16h30Nău mhe nău ngơi Jarai 
5H00-5H15Chào cờ - nhạc hiệu VOV4 - rao sóng 
05H15 - 06H00Chương trình tiếng Êđê 
06H00 - 06H30Thời sự tiếng phổ thông 
6H30 - 7H15Chương trình tiếng M'Nông 
7H15 - 8H00Chương trình tiếng Jarai 
8H00 - 8H45Chương trình tiếng Bahnar 
8H45 - 9H40Chương trình tiếng Sêđăng 
9H40 - 10H15Chương trình tiếng K’Ho 
10H15 - 11H00Chương trình tiếng Êđê 
11H00 - 11H30Dân ca các dân tộc Tây Nguyên 
11H30 - 12H00Chương trình tiếng Thái 
12H00 - 12H30Chương trình tiếng Mông 
12H30 - 13H15Chương trình tiếng Jarai 
13H15 - 14H00Chương trình tiếng Bahnar 
14H00 - 14H45Chương trình tiếng M'Nông 
14H45 - 15H30Chương trình tiếng Sêđăng 
15H30 - 16H15Chương trình tiếng K’Ho 
16H15 - 17H00Chương trình tiếng Êđê 
17H00 - 17H45Chương trình tiếng Jarai 
17H45 - 18H00Rao sóng 
18H00 - 18H45Thời sự VOV1 
18H45 - 19H30Chương trình tiếng Bahnar 
19H30 - 20H00Chương trình tiếng Mông 
20H00 - 20H30Chương trình tiếng Thái 
20H30 - 21H15Chương trình tiếng Sêđăng 
21H15 - 22H00Chương trình tiếng K’Ho 
22H00 - 22H30Chương trình tiếng M’Nông 
16H15-16H30Črăn hơdră tơlơi pơhing tơlơi Jrai 
17h30-17h45Tâm mâp ăp nuĭh ŭch rŏng nău mprơ 
18:00-18:45Klei mrâo VOV1 
18:45-19:30Hdră Klei K’ho 
19:30-20:00Hdră Klei Mông 
20:00-20:30Hdră Klei Thái 
20:30-21:15Hdră Klei Sedang 
21:15-22:00Hdră Klei Mnông 
22:00-22:30Hưn mmông mđung klei Yuăn- kkuh bi rue# VOV4 
5H00- 5H30Gờm chờ bồng bi- Nhàk hiệu VOV4- Yal tơngĭt tŭ jiơ pờ tơlik jơnau đơs- Yal tơngĭt 
5H30– 6H00Jơnau pơnđik ală jơi bơtiàn kòn cau Tây Nguyên 
6H00- 6H30Jơnau gơlik geh pah ngai VOV1 
6H30– 6H45Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà Rơđê 
6H45– 7H00Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà Jrai 
7H00– 7H15Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà Bahnar 
7H15– 7H30Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà Sơdàng 
7H30– 7H45Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà K’ho 
7H45– 8H00Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà M’nông 
8H00– 8H30Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Jrai 
8H30 – 9H00Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Bahnar 
9H00– 9H30Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Sơdàng 
9H30– 10H00Jơnau pơnđik ală jơi bơtiàn kòn cau Tây Nguyên 
10H00– 10H30Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Rơđê 
10H30– 11H00Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà K’ho 
11H00– 11H30Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà M’nông 
11H30– 11H45Jơnau lơh kwèng bơh jơnau pơnđik Tây Nguyên 
11H45- 12H00Yal tơngĭt tŭ jiơ pờ tơlik jơnau đơs mờ dà Yoan – Yal tơngĭt jơnau tơrgùm bal - Quảng cáo 
12H00– 13H00Yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai 12 jiơ klo ngai VOV1 
13H00– 13H30Jơnau pơnđik 03 tiah dà lơgar dê 
13H30– 14H00Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Thái 
14H00– 14H30Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Mông 
14H30- 15H00Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Jrai 
15H00– 15H30Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Bahnar 
15H30– 16H00Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Rơđê 
16H00 – 16H15Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà Rơđê 
16H15 – 16H30Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà Jrai 
16H30– 16H45Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà Bahnar 
16H45 – 17H00Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà Sơdàng 
17H00 – 17H15Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà K’ho 
17H15 – 17H30Jơnau yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai mờ dà M’nông 
17H30– 17H45Jơnau lơh kwèng bơh jơnau pơnđik Tây Nguyên 
17H45 – 18H00Yal tơngĭt tŭ jiơ pờ tơlik jơnau đơs mờ dà Yoan – Yal tơngĭt jơnau tơrgùm bal - Quảng cáo 
18H00– 19H00Yal tơngĭt jơnau gơlik geh pah ngai 06 jiơ mang VOV1 
19H00– 19H30Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà K’ho 
19H30– 20H00Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà M’nông 
20H00 – 20H30Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Sơdàng 
20H30– 21H00Jơnau pơnđik ală jơi bơtiàn kòn cau Tây Nguyên 
21H00– 21H30Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Thái 
21H30 – 22H00Jơnau đơs pờ tơlik mờ dà Mông 
22H00 – 22H30Jơnau pơnđik 03 tiah dà lơgar dê –Tơngăc tơn jơh Gah jơnau đơs dà kòn cau VOV4 Tây Nguyên 
17h45-18h00Mbơh mông pơk nău yuăn-Mbơh âk ntil ndơ- mbơh n'hơ âk ndơ 
18h00-19h00Nău mhe 18h VOV1 
19h00-19h30Bôk ntuh nău ngơi K'ho 
19h30-20h00Bôk ntuh nău ngơi Bunong 
20h00-20h30Bôk ntuh nău ngơi Xơđăng 
20h30-21h00Nău mprơ ăp mpôl rnoi Tây Nguyên 
21h00-21h30Bôk ntuh nău ngơi Thái 
21h30-22h00Bôk ntuh nău ngơi Mông 
5H00 - 5H30Tơdrá koh hlá kơ-Tơdrá VOV4-Tơbleăng chôu mơ’no-Tơbleăng tối 2 nâl Xuăn ƀă kong ngo 
5H30 - 6H00Rơngê ting ting mâu hdroâng kuăn ngo Tây Nguyên 
6H00 - 6H30 Tơdroăng nếo ai nâl Xuăn - VOV1 
6H30 - 6H45Tơdroăng nếo ai nâl Rơđế 
6H45 - 7H00 Tơdroăng nếo ai nâl Jarai 
7H00 - 7H15 Tơdroăng nếo ai nâl Bơhnéa 
7H15 - 7H30Tơdroăng nếo ai nâl Rơteăng 
7H30 - 7H45Tơdroăng nếo ai nâl K’ho 
7H45 - 8H00Tơdroăng nếo ai nâl M’nông 
8H00 - 8H30Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl Jarai 
8H30 - 9H00Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl Bơhnéa 
9H00 - 9H30Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl Rơteăng 
9H30 - 10H00Rơngê ting ting mâu hdroâng Tây Nguyên 
10H00 - 10H30Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl Rơđế 
10H30 - 11H00Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl K’ho 
11H00 - 11H30Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl M’nông 
11H30 - 11H45Tơdrá hơdruê rơngê ting ting Tây Nguyên 
11H45 - 12H00Pơtâng chôu mơ’no nâl Xuăn-Tơdroăng nếo ai-Mơhno tơbleăng 
12H00 - 13H00Tơdroăng nếo ai nâl Xuăn -12 chôu VOV1 
13H00 - 13H30Rơngê ting ting 3 kơpong 
13H30 - 14H00Tơdroăng tơpui nâl Thái 
14H00 - 14H30Tơdroăng tơpui nâl Mông 
14H30 - 15H00Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl Jarai 
15H00 - 15H30Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl Bơhnéa 
15H30 - 16H00Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl Rơđế 
16H00 - 16H15Tơdroăng nếo ai nâl Rơđế 
16H15 - 16H30Tơdroăng nếo ai nâl Jarai 
16H30 - 16H45Tơdroăng nếo ai nâl Bơhnéa 
16H45 - 17H00Tơdroăng nếo ai nâl Rơteăng 
17H00 - 16H15Tơdroăng nếo ai nâl K’ho 
17H13 - 17H30Tơdroăng nếo ai nâl M’nông 
17H30 - 17H45Tơdrá hơdruê rơngê ting ting Tây Nguyên 
17H45 - 18H00Pơtâng chôu mơ’no nâl Xuăn-Tơdroăng nếo ai-Mơhno tơbleăng 
18H00 - 19H00Tơdroăng nếo ai tơpui nâl Xuăn 18 chôu VOV1 
19H00 - 19H30Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl K’ho 
19H30 - 20H00Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl M’nông 
19H30 - 20H00Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl M’nông 
20H00 - 20H30Tơdroăng tơpui hên kơvâ nâl Rơteăng 
20H30 - 21H00Rơngê ting ting mâu hdroâng Tây Nguyên 
21H00 - 21H30Tơdroăng tơpui nâl Thái 
21H30 - 22H00Tơdroăng tơpui nâl Mông 
22H00 - 22H30Rơngê ting ting 3 kơpong-Koh mơgêi Khu pơkuâ nâl kuăn ngo VOV4 Tây Nguyên 
22h00-22h30Nău mprơ pe mpeh neh dak- Ntĭnh lôch nău ngơi VOV4 Tây Nguyên 
5H00 - 5H30Chao kơ – Tơdra kơnăl Grup VOV4 – Tơbăt jơ rapor  
5H30 - 6H00Tơdrong jŏh hơri rim hơdrung Tây Nguyên 
6H00 - 6H30Rapor nơ̆r Yuăn (VOV1) 
6H30 - 6H45Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r Êđê 
6H45 - 7H00Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r Jarai 
7H00 - 7H15Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r Bahnar 
7H15 - 7H30Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r Xơ đăng 
7H30 - 7H45Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r k'HO 
7H45 - 8H00Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r M’Nông 
8H00 - 8H30Tơdrong rapor nơ̆r Jarai 
8H30 - 9H00Tơdrong rapor nơ̆r Bahnar 
9H00 - 9H30Tơdrong rapor nơ̆r Xơ đăng 
9H30 - 10H00Tơdrong hơri rim hơdrung Tây Nguyên 
10H00 - 1030Tơdrong rapor nơ̆r Êđê 
10H30 - 11H00Tơdrong rapor nơ̆r K'Ho 
11H00 - 11H30Tơdrong rapor nơ̆r M’Nông 
11H30 - 11H45Tơdrong hơri Tây Nguyên 
11H45 - 12H00Tơbăt jơ rapor nơ̆r Yuăn - Kơtơ̆ng ang- kuang kăo 
12H00 - 13H00Rapor kơtơ̆ng ang 12H nơ̆r Yuăn (VOV1) 
13H00 - 13H30Tơdrong hơri pêng tơring 
13H30 - 14H00Tơdrong rapor nơ̆r Jarai 
14h00 - 14h30Tơdrong rapor nơ̆r Mông 
14H30 - 15H00Tơdrong rapor nơ̆r Jarai 
15H00 - 15H30Tơdrong rapor nơ̆r Bahnar 
15H30 - 16H00Tơdrong rapor nơ̆r Êđê 
16H00 - 16H15Tơdrong kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r Êđê 
16h15 - 16h30Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r Jarai 
16H30 - 16H45Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r Bahnar 
16H45 - 17H00Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r Xơ đăng 
17H00 - 17H15Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r K’ho 
17H15 - 17H30Rapor kơtơ̆ng ang kăl nơ̆r M’Nông 
1730 - 17H45Tơdrong jŏh hơri Tây Nguyên 
17H45 - 18H00Tơbăt jơ rapor nơ̆r Yuăn - Kơtơ̆ng ang- kuang kăo 
18H00 - 19H00Rapor kơtơ̆ng ang 18H nơ̆r Yuăn (VOV1) 
19H00 - 19H30Tơdrong rapor nơ̆r K’ho 
19H30 - 20H00 Tơdrong rapor nơ̆r M’Nông 
20H00 - 20H30Tơdrong rapor nơ̆r Xơ đăng 
20H30 - 21H00Tơdrong jŏh hơri rim hơdrung Tây Nguyên 
21H00 - 21H30Tơdrong rapor nơ̆r Thái 
21H30 - 22H00Tơdrong rapor nơ̆r Mông 
20H22 - 22H30Tơdrong jŏh hơri pêng tơring - Kơkŭh pơtôch jơ rapor Grŭp nơ̆r kon kông VOV4 Tây Nguyên 
22H-22H30Tơlơi adoh Klâo Kual-Pơđut hơdră Čruai pơhiăp djuai ƀiă VOV4 Dap Kơdư 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao