Wai pơgang glai rưng

Tơlơi adoh: M'nông

Pô adoh: H'Nir

Tơring glông Dak Glong, tơring čar Dak Nông

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương