Pơsur ƀô̆ đô̆i blah ayăt

Tơlơi adôh: Bahnar

Pô adôh: Tây Thị Thu Hà

Tơring kual Kông Chro, tơring glông Kông Chro, tơring čar Gialai

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương