Tơlơi adoh: Êđê

Pô adoh: Y Lĭ Niê

Ƀuôn Êa Ktur, să Êa Ktur, tơring glông Čư̆ Kuin, Dak Lak

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương