Hát về người thầy thuốc

Tơlơi adôh: M’nông

Pô adôh: Thị Brao

Tơring glông Tuy Đức, tơring čar Daknông

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương