Pô pơčeh: Đỗ Nhuận

Khul adoh suang Gong phun jua pơhiăp Việt Nam pơdah

Tơlơi adoh mă amăng plang Internet

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương