Em là cô gái Êđê

Pô adôh: Y Čel Niê

Dăp hơdră: Nguyễn Quốc Hưng

Mơng: Pop Music

Anom măi mok- VOV4 Tây Nguyên mă mơng Internet

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương