Bi mni kơ mniê pĕ kpaih kčaih mrai

Tơlơi adôh: Êđê

Pô adôh: Y’Wan Niê Êban

Ƀuôn Êa Ktur, să Êa Ktur, tơring glông Čư̆ Kuin, tơring čar Daklak

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương