Hing ang amăng hrơi: 21/4/2021

VOV4.Jarai - Ƀơi kual Dap kơdư, lu plơi pla man pơdong pra yang pioh hơdor kơ ơi pơtao Hùng Vương. Rĭm thun, hrơi ngă yang pio  hơdor kơ ơi pơtao Hùng Vương hơmâo djop plơi pla pơphun yôm phăn. Mơng anun amra pơgôp pơtô glăi gru grua “hơdor tơngia kơ ơi yă” pơpŭ bơni abih pran jua kơ ƀing ơi pơtao Hùng lĕ ƀing mơnuih pơgôp rpong pin amăng bruă akŏ pơjing lŏn ia laih dong ƀing mơnuih sông kơtang blah pơkiăo đuăi ayăt kiăng kơ wai pơgang lŏn ia ta.

 

Mơng lơ 20/4 - 21/4/2021, ƀơi Sang djă pioh gru grua lŏn ia Đình Lạc Giao, mrô sang 67 jơlan Phan Bội Châu, plơi prong Buôn Ma Thuột, Gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai čuă ngui gum hrŏm hăng Jơnum min mơnuih ƀon sang plơi prong laih dong hơdôm anom bruă bơdjơ̆ nao pơphun mông ngă lơphet pioh hơdor kơ ơi pơtao Hùng Vương lơ 10 blan 3 thun Tân Sửu 2021 kiăng kơ kiăng anăp nao hrơi ngă yang pioh pơpŭ kơ ơi pơtao Hùng Vương. Mơng hơdôm bruă pơphun amăng mông ngă lơphet pioh hơdor kơ ơi pơtao Hùng Vương, kiăng kơ pơtrut pơsur abih bang mơnuih ƀon sang hur har pran jua amăng pơplông, ngă pơgiong bruă jao, hơnong pơkă amăng pơđĭ kyar bơwih ƀong huă, gru grua, mơnuih mơnam.

 

Pra yang ơi pơtao Hùng ƀơi Gialai

 

Tui hăng tơlơi juăt, truh lơ 10/3 tui blan di rĭm thun, mơnuih ƀon sang tơring čar Gialai hăng hơdôm tơring čar jum dar hơmâo nao tŭi ñang ƀơi pra yang ơi pơtao Hùng Vương ƀơi đang bơnga gru grua Đồng Xanh (să An Phú, plơi prong Pleiku, Gialai)  hăng pran jua ol kơdol amăng mông pioh hơdor glăi ơi yă. Pran yang ơi pơtao Hùng Vương ƀơi đang bơnga gru grua Đồng Xanh hơmâo man pơdong tui gru grua, bơbung pơkra tui sang drông ƀơi kual Dap kơdu glông 18 met, amăng lăm pran yang lĕ rup trah hăng kyâo ơi pơtao Hùng Vương glông 6 met, kơtrâ̆o giăm 3 tơ̆n hơmâo pik ia kơñĭ, ƀơi anăp pran yang hơmâo 18 rup trah ơi pơtao Hùng.

Tui hăng khua kông ti pơčruih ngăn djă pioh gru grua-tuai čuă ngui tơring čar Gialai: Amăng lơ 9/3 tui blan di, anom bruă hơmâo prap lui ƀañ tek, mơnong un om, hơdôm gơnam pioh ngă yang pơkŏn dong…kiăng kơ hmao mông ngă yang amăng mơguah lơ 10/3. Hơdôm thun giăm anai, hrơi ngă yang pioh hơdor kơ ơi pơtao Hùng Vương jing hrơi ngui ngor mơ-ak kơ abih bang mơnuih amăng tơring čar Gialai. Hơmâo lu sang anŏ ba ană bă nao ngui, biă mă ñu sa, dua boh sang hră amăng tơring čar ăt pơphun ngui ngor kiăng kơ pơtô pơblang brơi ƀing čơđai hơmâo pran khăp kơ lŏn ia, pơ-ư pơ-ang kơ gru grua djuai ania ta.

 

Mơnuih djuai ania M’nông mut hrŏm hăng hrơi ngă yang pioh hơdor kơ ơi pơtao Hùng Vương ƀơi Đắk Búk So

 

Hrŏm hăng hrơi mông dik dak mơ-ak amăng đơ đam dêh čar, lơ 10/3 tui blan di rĭm thun, mơnuih ƀon sang djop djuai ania ƀơi să giăm guai Đắk Búk So, tơring glông Tuy Đức, tơring čar Dak Nông tum pơƀut ƀơi pra yang ơi pơtao Hùng ngă kơ pơphun ngă yang hơdor tơnga. Mơng thun 2017, pran yang ơi pơtao Hùng hơmâo arăng man pơdong kiăng ngă gêh gal brơi mơnuih ƀon sang mơng djop plơi pla pơdah pran pơpŭ hơdor kơ ơi yă. Pra yang prong rơbêh 250 m karê, hơmâo man pơdong tui sang sô hơđăp, anŏ yôm lĕ pik ia mơtah lăng hrup hăng kyâo pơtâo ƀơi kual Dap kơdư. Abih bang prăk kak man pơdong hơmâo mơnuih ƀon sang pơgôp, amăng anun lŏn hơmâo sa boh sang anŏ pơyơr. Ơi Nguyễn Đình Lương dŏ ƀơi ƀut plơi 6, să Đắk Búk So brơi thâo, mơnuih ƀon sang ƀơi anai lêng mơng Phú Thọ rai pơ tơring čar Dak Nông hơdip bơwih ƀong huă. Ataih mơng plơi pla giăm 20 thun, samơ̆ mơnuih ƀon sang ăt hơdor kơ hrơi pơpŭ ơi pơtao Hùng. Ană plơi pla jơnum pơčrông sai, rơkâo gong gai brơi man pơdong pra yang ơi pơtao Hùng.

Hrơi pioh pơpŭ ơi pơtao Hùng Vương amăng lơ 10/3 tui blan di rĭm thun jing hrơi ngă yang pran mơng djuai ania ta, lĕ pran jua pơtrut thâo gum pơgôp mơng abih bang mơnuih mut hrŏm găn rơgao tơnap tap, anŏ truh sat mơng rơnuk blah wang, ayuh hyiăng ƀu klă ngă….; hơkrŭ pran đăo gơnang mơng mơnuih ƀon sang kiăng kơ gum tơngan hrŏm anăp nao pơgi kơdih, pơjing lŏn ia Việt Nam jai hrơi trơi pơđao, yâo mơ-ak.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương