Hing ang amăng hrơi: 31/5/2020

VOV4.Jarai - A`ăm akan tul hăng tiu dlai mơng djuai ania Hơdang [ơi Kontum juăt pioh djă ba nao pơ\ hmua [udah [ong amăng hơdôm hrơi hơjan gêh gal biă.

 

Akan pơkra rơgoh, om tơsa\, mă đuăi tơlang, tơdơi kơ anun tul h^ `u, laih dong luk hăng pơhăng, tiu, plăng hlâo kơ hna krô, jing sa a`ăm [ong jơman huă lu huăi asơi biă.

           

Yă Y Thôn mơnuih mă bruă hơđăp [ơi Sang hră pơtô ]ơđai anet tơring glông Đăk Glei, tơring ]ar Kontum, ră anai pơdơi thun tha [ơi thôn 14B, să Đăk Pek.

 

Yă Y Thôn ruăi glăi, hlâo adih, plơi [ơi ro\ng kơdư, pă bơnah ]ư\ siăng, anih anom nao rai tơnap tap, samơ\ yua anun mơ\ hmâo lu ia krông ]roh hnoh, anun le\ anih anom ba glăi akan, hơdang, bôh abao, areng…

           

Akan phrâo mă ba glăi, hơdră pơkra amu` hloh le\ dưm amăng go\ hơbai, [udah khô mơxin hăng hra; jơman hloh lom luk hăng bơmung pơtơi, dret pơtơi, rơbung, [udah hla plum…

 

Djơ\ hrơi `u hmâo lu akan amra ba nao ]ơhmu krô [udah dưm hăng dlông pra apui, pioh ba nao pơ\ đang hmua, [udah [ong amăng hơdôm hrơi sui hloh.

           

Mơng a`ăm [ong anun, hlâo adih, hơdôm bôh sang ano# [ơi plơi tum pơ[ut glăi tơlơi găn rơgao tơnă hơbai, pơjing rai akan tul hăng tiu dlai, juăt pioh ba nao pơ\ đang hmua [udah [ong amăng bơyan hơjan gêh gal biă.

           

Tui hăng yă Y Thôn, yua akan phrâo mă, [udah akan krô pioh pơkra a`ăm akan tul tiu dlai leng kơ dưi soh.

Pơkra akan tul hăng tiu dlai

Blung hlâo, akan dưi pơkra rơgoh, om h^ `u tơsa\, mă đuăi tơlang, tơdơi kơ anun ba nao tul săn, laih anun luk hăng pơhăng, tiu, plăng hlâo kơ hna krô, jing sa a`ăm [ong jơman biă.

           

Ră anai, a`ăm kan tul tiu dlai [u djơ\ pioh [ong amăng sang ano# ôh mơ\, `u do# jing tơlơi pơmin pơphun bruă mơng sang ano# yă Y Thôn dong.

 

Pơ ala kơ akan ]roh hnoh jai [ia\ tui, sang ano# `u hmâo yua laih sa djuai akan hmâo lu hloh ră anai le\ akan nục. Akan nục hmâo lu asar, amu` mă đuăi tơlang, akan jơman dong.

           

Ăt tui hăng hơdră pơkra a`ăm đưm mơn, akan nục hmâo ]ơhmu sa pơ-iă dưi blơi mơng Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định… le\ akan phun hmâo, hrom hăng hơdôm mơnong pơ[âu, kah hăng rơsun, pơhăng, tiu, plăng.

 

Lăp đing nao, kiăng pơkra a`ăm anai khom yua tiu dlai. Hmâo dua djuai tiu dlai le\ djuai asar prong hăng anet, khom yua djơ\ djuai tiu dlai asar anet kah mơng jơman, hmâo ano# pha ra mơng plơi pla.

           

Pơkra akan [u tơnap ôh, samơ\ kiăng jơman hăng pơhlôm hơdjă, blung hlâo, akan khom hmâo akan phrâo mă mơng ia. Akan nục ]ơhmu sa pơ-iă ba glăi dưi rao glăi rơgoh hlâo kơ om tơsa\.

 

Yă Y Thôn lăi pơthâo: “A`ăm mơnong akan truh abih bang gơnam pơ[âu, mơng rơsun, pơhăng, plăng, tiu leng kơ tul pha ra, hlâo kơ dưi luk nao rai laih anun tul hrom.

 

Tui anun, amra dưi djă pioh ano# jơman pha ra mơng rim djuai gơnam dưm hrom hăng jing a`ăm [ong [âo phu pha ra tơdơi kơ luk nao rai.

 

Bruă ngă tu] rơnu] tơdơi kơ tul hrom, abih bang dưi hna krô h^, pioh rơ-ơ\, anung amăng kơdung hăng pioh [ong.

           

Mơng `ăm [ong anai mơng sang ano#, akan tul hăng tiu dlai dưi hmâo Y Hạnh – ană đah kơmơi yă Y Thôn lăi pơthâo, pơdă s^ tui anăn `u amăng glông facebook.

 

A`ăm pơkra rai hơdôm hơpă, s^ abih hơdôm anun. Rơnoh blơi mơng [ing ara\ng le\ ano# brơi [uh ano# jơman mơng a`ăm [ong anun./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih hăng pôr

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương