Hing ang amăng hrơi: 22/6/2021

VOV4.Jarai - Tơring glông Kbang, Gialai hơmâo giăm 1.000 ektar hmua pla phun macca (lu hloh amăng tơring čar Gialai) amăng anun, hơmâo 250 ektar glăk amăng thun blan pĕ pơhrui, him lăng pơhrui giăm 180 tơ̆n amăng thun 2021. Hmua pla phun macca anai glăk pla pơplah, pĕ pơhrui hơmâo hmăi ngă hơđong amăng bruă ngă hmua pơhmu hăng hlâo adih. Anai lĕ hơdră pơđĭ kyar brơi mơnuih ƀon sang ƀơi tơring glông Kbang, biă mă ñu lĕ brơi mơnuih djuai ania Bahnar. Ơi Mã Xuân Tình, Khua anom bruă ngă hmua hăng pơđĭ kyar ƀon lan tơring glông Kbang brơi thâo, pơ anăp anai, macca ƀơi Kbang amra pla lu tui dong hăng pơhrui glăi hơmâo hmăi ƀiă ră anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương