Hing ang amăng hrơi: 16/5/2021

VOV4.Jarai-Ƀu hrup hăng djuai ania ƀiă pơkŏn ôh amăng kual Dap Kơdư-Trường Sơn pơkra tơpơi pioh đĭ tơpai anih kơnong mă hơdôm kơđuh kyâo, hơbơi glai ƀudah hla kyâo, akha rơ̆k, tơpơi pioh đĭ tơpai mơ̆ng djuai ania Brâu lĕ pơkra ming mơ̆ng lu mơta mơnong mơ̆ng kyâo, rơ̆k, hơbơi, hla amăng glai phara biă mă; tơpai mơñum ƀâo jơman mih phĭ, mơsăm lêng kơ ƀâo bơngưi soh. Yua mơ̆ng tơpơi pơkra tong ten, ia tơpai ăt jơman mơ̆n mơñum, hơmâo phara hơjăn đôč ƀơi plơi Đak Mế, să Pơ Y, tơring glông Ngọc Hồi, Kon Tum.

Rơnuk 7X kiăng lăi, hlăk thun 70 rơnuk thun 20 hlâo, ƀơi plơi Đak Mế, să Pơ Y, tơring glông Ngọc Hồi samơ̆ hơmâo bruă ngă hơđong kjăp biă mă, anun lĕ bruă pơkra tơpơi pioh đĭ tơpai čeh laih anun sô̆ tơpung pơkra tơpơi arăng hmư̆ hing biă mă, amai Y Nop lăi: Kiăng hơmâo čeh tơpai, ia tơpai mơñum jơman djơ̆ pran lĕ, rơngiao kơ anŏ pơkra rai phun mơ̆ng tơpung braih điơ̆, ñar, tơpơi pơkra rai khom jơman ƀâo phu.

Tơpơi jơman kah tơpai mơñum lăp pran mơ̆n, tơpơi jơman lĕ arăng pơkra djơ̆ hơdră, djơ̆ tui gru grua đưm djuai ania Brâu. Sit thâo tơnă asơi anih lĕ, ƀu djơ̆ kơnong hơjăn amai Y Nop ôh, ƀing adơi amai đah kơmơi thâo soh djuai kyâo, akha kyâo, hla rơ̆k, hơbơi amăng glai mă kiăng pơjing rai tơpơi.

 

Hơdôm mơta hla kyâo glai pơkra tơpơi đĭ tơpai čeh

Amăng 10 mơta djuai hla kyâo, akha, rơ̆k, hla, hơbơi, kơđuh phun, ba glăi sô̆ pơkra tơpơi, hơmâo wơ̆t kơđuh phun bơnŭ, phun hyiam, hơbơi kuaih, hyiăng, phun, hơbơi lu mơta yơh gah djuai ania Brâu anăn kah hăng Čơ-iăng, hơwăk, kasôm, pơem, tơrak năng wan, phun yak. Rĭm kơ mơta hơbơi, hla, akhan anun lêng kơ hơmâo mơnâo ƀâo phara soh. Tơdơi anai, ƀing đah kơmơi djuai ania Brâu mă yua wơ̆t tơbâo phun kyao pioh pơkra tơpơi. Biă mă ñu, tui hăng tơlơi đăo kơ yang rơbang mơ̆ng djuai ania Brâu, khom kŏm yŏm sit pơkra tơpơi, ƀu dưi kơƀah sa mơta ôh kiăng pơgang tơlơi sat rơhung atâo ngă.

Hơdră pơkra tơpơi mơ̆ng djuai ania Brâu lĕ amuñ mơ̆n, mă hrĕ, phun, kơđuh akha, hơbơi, hla mơ̆ng glai rao rơgoh, lŭk hrom hăng braih điơ̆, ñar tul ƀudah hơtăp săn, dưm ƀiă tơpung añĕ ƀlit. Giong anun, dơlôn hĭ ngă asar, boh kah hăng boh jơmâo tŏk ƀudah rup wil jing tơpơi tơlô̆, giong anun ba ƀhu pơhang ƀơi pơđiă ƀudah dưm ƀơi pra apui. Kiăng pơgang pioh sui ƀiă tơpơi anun arăng đưm amăng đing djrao ƀudah hring hĭ hăng klơi, yôl ƀơi pra apui. Sui hrơi, tơpơi uai jă, dưi mă yua amăng rơma, năm blan, tăp truh sa thun.

Lŭk asơi điơ̆ hăng kam  đĭ tơpai čeh

Hơmâo laih tơpơi kah hăng anŏ kiăng, ƀing adơi amai tơnă asơi anih đĭ tơpai yơh. Tui hăng amai Y Phoong plơi Đak Mế: Hơdră pơkra tơpơi, mă ƀiă braih điơ̆, lŭk hăng kam mơkrah mơkrah, giong anun rao rơgoh, tơdơi kơ anun tơnă, tuh amăng sing ƀudah čơkua. Lui asơi anih rơ-ơ̆ ƀiă, dŏ pơđao pruai nao tơpơi yơh, tơpơi giong tŭl săn hĭ jing tơpung laih, lŭk hrom hăng asơi anih. Lăp gleng nao mă kam lŭk hrom asơi anih giong anun tuh amăng čeh, črô̆ amăng čeh, gôm hĭ hăng hla tang sa hrơi kiăng hơmâo mơnâo ƀâo jơman, giong anun pơdong hĭ čeh hlong gôm bah čeh akă sir. Tơpai 5 hrơi dưi mơñum yơh. Tơpai čeh lui sui hloh mơñum ăt jơman mơ̆n huăi răm ôh tơdah gôm sir.

Hăng bruă tơnă asơi anih đĭ tơpai hmư̆ hing laih, phrâo anai tơpai mơ̆ng djuai ania Brâu tơnă hăng tơpơi pơkra mă pô ƀơi plơi Đak Mế dưi hơmâo să Pơ Y ruah ngă gơnam sĭ mơdrô OCOP. Tui hăng yă Võ Thị Thu Hà, Khua grup ngă hrom tơnă tơpai čeh hăng tơpơi pơkra mă pô gru đưm djuai ania Brâu: Pơkra tơpai mơñum anai huăi pơdjơ̆ hăng anŏ răk pioh hơmâo jrao pơgang, anun jing ia mơñum hơdjă rơgoh, djă pioh gru grua đưm djuai ania ƀiă, laih anun dơ̆ng lir hơbit pơjing rai gơnam sĭ mơdrô djru kơ mơnuih ƀôn sang hơmâo prăk pơhrui glăi kơ pô dơ̆ng.

 

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương