Hing ang amăng hrơi: 13/6/2021

 

VOV4.Jarai-Tơdơi kơ pơkôl giong pơdŏ rơkơi bơnai, kiăng pơdah rai pran jua tong ten pơpŭ sit nik, hơdor tơngia kơ amĭ pô ba ama pô ƀă yă pơjing rai, adơi ayong lir hơbit, gơyut gơyâo mơak hrom, laih dơ̆ng čung ba ană đah rơkơi tơdăm glăi pơ sang bơnai ñu, djuai ania Jrai juăt pơphun ngă yang juă hơbâo ƀudah juăt lăi juă tơpur.

Tui hăng tơlơi phiăn Jrai phara ba tơring, tơdơi kơ pơkôl pơdŏ rơkơi bơnai, ană đah rơkơi jing pô tơdăm phrâo dŏ bơnai anun rơmet set yơh dram gơnam ñu pô, sum ao abăn khăn pioh glăi pơ sang bơnai. Laih pơdŏ hlong pơkôl pơkă huă ƀong ngui ngor mơ̆ng 3-7 hrơi, djuai ania Jrai juăt pơphun ngă yang juă hơbâo, juă tơpur.

Tơlơi ngă yang anai, kiăng hơdor bơni ƀudah hơdor tơngia kơ amĭ pô ba ama pô ƀă ơi yă pô pơjing tơl truh prô̆ tơdăm prăm dra ƀă tơsâo thâo čông jơnah jah glai pơdjuai tơrong pơhăng laih anun kiăng adơi ayong gơyut gơyâo ăt jĕ giăm, lăng ba djru nao rai tơdruă hơđong kjăp na nao. Laih dơ̆ng, anai lĕ ăt bruă ngă čung ba pô tơdăm phrâo dŏ bơnai glăi pơ sang gah đah kơmơi, bơnai ñu yơh, hlong tơl tha rơma djai đuăi.

Yua kơ anun, kiăng pơdah rai bruă khom ngă mơ̆ng ta pô, rơkơi bơnai phrâo pơdŏ ruah sa hrơi gêh gal, juăt ñu hrơi hlai, pơwơ̆t glăi pơ sang amĭ ama gah đah rơkơi, jak iâu adơi ayong phung wang, gơyut gơyâo mơñum tơpai ngă yang juă hơbâo tơpur.

Tơdơi kơ pơdŏ pơkôl pơkă ƀong huă mơak, amăng 3-7 hrơi, djuai ania Jrai juăt pơphun ngă yăng juă hơbâo tơpur

Ayong Kpă Vũ dŏ pơ ƀôn Tuang, să Ia Kdăm, tơring glông Ia Pa, Gia Lai lăi: Kâo phrâo dŏ bơnai pơ ƀôn Ƀah, să Čư̆ Ƀah, plơi prong Ayun Pa. Giong pơkă pơkôl pơdŏ rơkơi bơnai, kiăng hơdor tơngia kơ amĭ ama, ơi yă pô ƀă ƀem čem rông ba ta mơ̆ng anet truh prô̆ tơdăm prăm dra ƀa tơsâo thâo ngă hmua pla pơdai kơtor, tui tơlơi phiăn đưm thâo pơpŭ amĭ ama, ta glăi pơčlah hăng adơi ayong anong wa phung wang añang kor, hlâo kơ sit nik glăi pơ sang bơnai, kâo ăt ngă yang juă hơbâo  mơ̆n.

Juăt ñu, amăng tơlơi ngă yang juă hơbâo, đah rơkơi tơdăm amra gui ba sa čeh tơpai, 1 drơi un, sa gŏ asơi brơi kơ amĭ ama; 1 čeh tơpai, sa drơi mơnŭ, sa blah añuai, kiao kơ gơyut gơyâo.

Hơdôm mơta mơnong ngă yang djơh hăng anai, pô đah rơkơi anun khom djă ba mơ̆ng sang anŏ gah bơnai ñu brơi. Anih pơphun ngă yang lĕ pơphun ƀơi sang anŏ amĭ ama gah đah rơkơi, pô git gai ngă yang lĕ pô ngă tơgrañ jing pô gong jơlan djă nao kông gông nao rơbưn kơ dua rơkơi bơnai phrâo pơdŏ.

Giong ba djop laih mơnong pioh ngă yang ngui ngor anun, truh pơ sang amĭ ama đah rơkơi, pô đah rơkơi jak iâu abih bang adơi ayong kơnung djuai ñu hăng gơyut gơyâo nao ngui hrom mơñum tơpai hăng sang anŏ phrâo.

Amăng mông ngă yang ngui ngor, hơdôm ding kơna amăng sang anŏ, adơi ayong, phung wang añang kor dŏ ngui hrom amăng sang. Pô ană đah rơkơi tơgŭ dong pơhiăp hăng phung wang, lăi pơthâo phun hơmâo bruă pơtum ƀô̆ mơta ngă yang juă hơbâo tơpur, laih dơ̆ng bơni kơ amĭ ama, ơi yă adơi ayong, adơi amai phung wang, kơnung djuai ñu pô hăng gơyut gơyâo laih anun hơdor tơngia kơ amĭ ama yua ƀă ƀem čem rông ba mơ̆ng anet truh kơ prong.

Ăt amăng mông ngă yang anai mơ̆n, adơi ayong gơyut gơyâo jak iâu bơmơñum tơpai, jur tơpai hyu pơpha mơñum hăng đing tong ƀudah mơtil, kơčok tơpai laih anun jak nao mơñum tơpai djă đing ƀơi čeh, hơdor glăi tơlơi tom găn rơgao, pơtô lăi hăng pơtăn pơtăn kơ rơkơi bơnai phrâo pơdŏ, pơ anăp anai dŏ hyuk hyiak mơak klă, rơnuk ngă sang, rơnang ngă hmua, thâo pơpŭ nao rai, gir run mă bruă bơwih ƀong huă, pơđĭ kyar sang anŏ, pơtô ană bă klă hiam.

Juă hơbâo lĕ tơlơi ngă yang pơphun mă anet hăng ƀiă huač mơnong mơnuă. Ƀing ding kơna amăng sang anŏ phung wang amăng mông ngă yang anai nao ngui hrom mơak đôč ƀu hơmâo tơlơi pơdjru ba, brơi gơnam tơdruă ôh, arăng ngui ngor amăng tơhrơi ƀudah tlam mơmŏt tui hluai sang anŏ.

Ră anai, lu rơkơi bơnai phrâo pơdŏ, pơphun tơlơi pơdŏ rơkơi bơnai tui hluai hơdră phrâo soh, kơnong hơdôm boh plơi pla ataih, kual tơnap tap đôč dŏ djă pioh tơlơi phiăn đưm hiam klă mơ̆n tơdah thâo djă pioh.

Samơ̆ hăng djuai ania Jrai, tơlơi ngă yăng juă hơbâo tơpur lĕ amăng hơdôm tơlơi ngă yang hơdor tơngia kơ amĭ ama hiam klă biă mă amăng tơlơi hơdip bơngăt jua, ai hơtai, tơlơi pơmin thâo thăi sa gru grua hiam amăng tơlơi dŏ dong ƀong huă mơ̆ng mơnuih ƀôn sang Jrai.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương