Hing ang amăng hrơi: 30/5/2021

VOV4.Jarai-Jing mơnuih ƀôn sang hơdip mơda hăng bruă ngă hmua, gru grua mơ̆ng đưm tơjŭ pơdai, ngă hmua ia, anun yơh djuai ania K’ho Sre juâ̆t pơmin djop mơta mơnong lêng kơ hơmâo bơngăt jua soh laih anun lơ̆m ngă hmua pla pơjing lêng kơ khul yang rơbang soh pô gai. Yua kơ anun, amăng sa thun djuai ania K’ho Sre ƀơi tơring čar Lâm Đồng juâ̆t pơphun ngă yang hmua pơdai lir hơbit hăng bruă ngă rĭm kơ bơyan, tui hluai hrơi blan phun pơdai đĭ kyar.

Hăng mơnuih djuai ania K’ho Sre, bruă ngă yang iâu bơngăt pơdai ƀudah ngă yang hri hơmâo mơ̆ng đưm đă laih: gah djuai ania K’ho juâ̆t iâu lĕ Ñô̆ sih sre, mơñum tơpai hmua, ñô̆ rao jơng rơpu, mơñum tơpai tuh ia tơkai kơbao, ñô̆ wer mơñum tơpai kŏm yŏm, ñô̆ bre rơhe, gui glăi pơdai pơ atông…

Anăn tơlơi ngă yang amăng sa bơyan ngă hmua hơmâo lăi nao rơđah biă mă kơ rĭm črăn bruă, ngă hmua rah pơdai truh kơ bruă hơpuă yuă, ngă yang mơñum tơpai čuh mơnŭ ƀudah un bui ñu phara soh, amăng tơlơi ngă yang iâu bơngăt pơdai gah djuai ania K’ho Sre. Dơ̆ng mơ̆ng rah pơtem truh kơ hơpuă yuă, gui pơdai glăi pơ atông, tuh amăng tơnuh, djuai ania K’ho Sre juâ̆t ngă yang, iâu yang čư̆, yang ia, yang ia hơjan…laih anun yôm phara ñu yang hri bơngăt pơdai “Ndu yang koi”, hăng tơlơi kiăng lĕ djop yang, djru ba, lăng ba phun pơdai đĭ hiam hăng kơtang tui, truh bơyan hơpuă yuă kiăng pơdai jor kơtor lu.

Rah pơdai sa amăng bruă ngă hmua ia djuai ania K’ho Sre

tơring glông Di Linh dŏ djă pioh

Hơdôm tơlơi ngă yang gru grua hmua pơdai dưi pơphun tui akŏ tlôn, rĭm črăn pơdai pơđĭ kyar hăng prong tui mơ̆ng phun pơdai. Blung a lĕ ngă yang rah pơtem.Tơlơi ngă yang anai dưi pơphun pơ hmua mơtam, rơngiao kơ hơdôm mơnuih amăng sang anŏ dŏ hơmâo mơnuih arăng đăo kơnang amăng kơnung djuai nao ngă yang hrom.

Mơnuih kơhnăk bruă atông čing ơi K’Brel ƀơi să Bảo Thuận lăi: “Gong klao arăng pơdong đĭ ngă hăng ale. Giong hơtăp trun gong klao ƀơi hmua mơtam, pioh rơkâo kiăng asar pơjeh pơdai čăt đĭ, čah mơta, giong ngă yang anun kah rah pơdai. Tui hluai sang anŏ, juâ̆t ñu arăng pơdong gong kut klao tơpă dong pơngŏ hăng kơnong dlông 2 met, ăt hơmâo mơ̆n mơnuih mă gai ale wê̆, kuĕm ƀơi tơdŭ brơi ñu gô trun amăng hmua. Giong ngă yang anun ƀơi hmua mơtam, gơñu glăi pơ sang pơphun tơlơi ngui ngor ƀong mơñum yơh hăng atông čing ring hơgor”.

Sa amăng hơdôm tơlơi ngă yang yôm hloh amăng thun dưi hơmâo djuai ania K’ho Sre đing nao hăng ngă re se lĕ ngă yang pơbŭ đĭ phun pơdai brơi kŏm yŏm, gơñu juâ̆t pia Ñô̆ wer. Tơlơi ngă yang anai, ăt pơphun ƀơi hmua mơtam, tha plơi hăng ƀing mơnuih arăng đăo kơnang amăng kơnung djuai dŏ pơčrông sai kơ hơdră pơphun.

Laih bơ tŭ ư hrom pô pơ ala kơ rĭm kơnung djuai phung wang, brơi glăi lăi pơthâo sang anŏ, phung wang prăp lui yơh tơlơi gêh găl, gơnam yua či kiăng biă mă pioh pơphun tơlơi ngă yang. Laih dơ̆ng, pơpha bruă brơi ƀing tơdăm dra hyu amăng glai koh huai, ĕp mă hrĕ mel amăng glai, pơdong đĭ tơrưng ngă yang anăn hiu wer, pơdong đĭ ăt amăng hmua mơtam mơ̆n amăng blan 9 ƀudah blan 10 rĭm thun lơ̆m phun pơdai hlăk či mơkian.

Pơphun glăi tơlơi ngă yang huă asơi hle djuai ania K’ho Sre Di Linh

Hlâo kơ ngă yang, tha plơi hăng ƀing mơnuih arăng đăo kơnang amăng djuai ania pơčrông sai giong brơi rơmet hĭ jơlan plơi, lan sang, pin ia, hlơi pô thâo tơlơi juâ̆t đưm brơi nao hơduah ĕp kơbao, tơdah plơi anun hơmâo, tơdah ƀu hơmâo ôh čuh bê tŭ mơ̆n pioh ngă yang...

Ngă yang abih amăng ha hrơi, tơlơi čang rơmang kiăng khul yang rơbang tuh brơi tơlơi tơphă kơ phun pơdai dưi mơboh, dưi asar huăi bô khă bưp rơbŭ kơthel, phun pơdai huăi hlô mơnong juă lin, arong aruač pơčram. Hrom hăng tơlơi ngă yang anun, mơnuih ƀôn sang pơphun tơlơi ngui ngor mơak đưm kah hăng hơdui klơi, trut gai trul hlơi kơtang…laih anun hrom hăng phung tuai rơnguai mơñum tơpai čeh, ră ruai ik ăk, pơpŭ tơlơi suaih pral tơdruă, kah pơpha tơlơi thâo thăi amăng bruă mă, ngă hmua laih anun pơtưh nao rai yơh mơak.

Truh yang hrơi lê̆ adai či mơmŏt laih, mơnuih ƀôn sang ăt ƀu wor rơbit lơi jak iâu mơnuih ieo gah, tuai rơnguai glăi pơ sang, dŏ ƀơi tơpur sang apui, ăt ƀong mơñum tơpai asơi dơ̆ng mơ̆n, amăng sang atông čing, ring hơgor, adoh pơtưh nao rai…hơmâo sang anŏ tơl krah mlam adih kah tơlơi ngui ngor mơak pơđut hĭ.

Rơgao hơdôm blan tơdơi dơ̆ng, lơ̆m pơdai tơsă abih laih, mơnuih ƀôn sang pơblĭ hyu hơpuă ƀudah yuă pơdai, giong sang anai djru sang pơkŏn dơ̆ng. Bơyan hơpuă yuă pơđut laih, pơdai yuă aka hơprah, dưm amăng hmua, arăng hơdui kơbao rơmô nao juă. Laih pơdai kuăi tuh amăng bung ƀudah tơnuh pơ hmua hlâo, djuai ania K’ho pơphun ngă yang ƀong mơñum pioh gui glăi pơdai, pơdŭ pơdai kơtor glăi pơ sang anŏ plơi pla.

Amăng tơlơi ngă yang ngă hmua tui hrơi blan pơdai đĭ djuai ania K’ho Sre, ƀu hơmâo tơlơi ngă yang pơpă ôh ngă prong hăng prăp lui tong ten hăng ngă yang huă asơi hle lu mơnuih lăi mơak kah hăng têt anun iâu têt K’ho, yua dah anŏ prăp rơmet truh hơdôm blan mơtam, jak iâu lu mơnuih, pơtum jơnum ngui ngor mơak pơpŭ nao rai hrơi mơak, tơlơi ngă ngor anai mơak kơdok kơdor, hmư̆ hing djop anih, arăng hơtŭk riă tơnă hơbai asơi añăm tui gru grua đưm brơi abih bang ƀong mơñum ngui ngor, giong anun atông čing ring hơgor hăng adoh suang mơak. Ƀing adoh pơtuh nao rai kah hăng tơlơi adoh gah djuai ania K’ho hơmâo Tam Pla, Pơnđik, pơnring, đơsloong…

Ta dưi lăi, rơgao kơ bruă ngă yang pơpŭ kơ phun pơdai rơwang hrơi hơdip mơ̆ng phun pơdai, djop tơlơi ngă yang hri, pơpŭ kơ bruă hmua pơdai mơ̆ng djuai ania K’ho pơdah rai tơlơi mơak pran jua hăng tơlơi thâo luă gŭ hiam, gơñu  ƀu djơ̆ kiăng ba brơi kơ ană plơi pla tơlơi hơdip mơda trơi pơđao yâo mơak đôč ôh, tơlơi rơnua hơđong hăng lu rơnoh yôm mơak pran jua ană mơnuih ăt dưi pơdah đĭ kah hăng: kač rup, mơnong ƀong huă, adoh suang, atông čing hơgor, tơlơi thâo, ia rơgơi ană mơnuih ĕp lăng lŏn mơnai adai rơhuông, tơlơi hơdip mơda mă bruă, pơkra ming dưi hơmâo tơlơi pơtưh lăi nao, jă gru hiam mơ̆ng hơdră ngă hmua pơdai ia. Mơ̆ng anun, djru kơ rĭm čô mơnuih hur har mă bruă, thâo pơgang ba lŏn mơnai glai klô mơnong hơdip jum dar.

Anai lĕ gru hiam thâo thăi mơ̆ng đưm ơi yă amĭ ama djuai ania K’ho Sre dŏ djă pioh, pơtô glăi kơ ană tơčô rơnuk tơdơi ƀu dưi wor rơbit ôh.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương