Hing ang amăng hrơi: 20/6/2021

VOV4.Jarai - Prong đĭ ƀơi giăm khung anguh mơñam mơng amĭ anun ayong Tưih (plơi Dur, să Glar, tơring glông Đak Đoa, tơring čar Gialai) hmâo hor laih kơ ia băn ao mơñam mơng muai. Tơlơi kiăng khăp anun hmâo pơtrut laih ñu khom dưi hơduah ĕp jơlan nao phrâo kơ băn ao djuai ania hăng pơplih tơlơi čang rơmang ba băn ao mơñam tơbiă mơng plơi pla jing hĭ sit.

           

Dô̆ pơmin kơ bruă mơñam băn ao tui phiăn juăt đưm glăk rơngiă tui, ayong Tưih hmâo pơmin tơbiă ngă phrâo băn ao pơdô̆ rơkơi bơnai mơng băn mơñam tui phiăn juăt tui jơlan gah phrâo. Hơdôm blah băn eng pơdô̆ rơkơi bơnai mơng đah kơmơi djuai ania Bahnar ăt dưi ngă mơng băn ao mơñam mơn samơ̆ djă kơnuih phrâo kiăng djơ̆ hăng tơlơi kiăng ră anai mơng djop mơnuih, biă ñu ƀing hlăk ai.

           

Lăi pơthâo kơ tơlơi pơmin mơng pô, ayong Tưih brơi thâo: “Blung a, kâo hmâo tơlơi pơmin yua kơ lar hyu bôh thâo phiăn juăt mơng djuai ania Bahnar truh hăng djop mơnuih. Khă hnun hai, tơdah pô ƀu khin hơtai hmâo tơlơi pơplih phrâo thơ ƀu djơ̆ tơnap djă pioh ôh, lăi nao hơget tơlơi lar hyu, pơđĭ kyar. Yua anun pơphun bruă pơkra băn ao pơdô̆ rơkơi bơnai tui phiăn juăt pơkĕ hrom hăng gru rơnuk anai, kâo ăt hmâo hơduah ĕp tŏng mơn tui hơdôm glông internet, glông facebook... Hăng lom hơdôm gơnam pơphun hmâo, kâo ƀuh hmâo lu tơlơi dŏng yua mơng lu mơnuih”.

           

Ayong Tưih (tal 2 yap mơng gah iao) hmâo yua laih băn ao mơñam pioh dăp hơdră hơdôm băn ao pơdô̆ rơkơi bơnai tui kơnuih phrâo

Ră anai, abih bang băn ao pơdô̆ rơkơi bơnai mơñam leng kơ dưi hmâo amĭ hăng amai ayong Tưih djru rơngaih mơñam, tơdơi kơ anun gơnang kơ hơdôm mơnuih pơkon mơñam hmâo tơlơi găn rơgao ngă giong hĭ. Gơnam blung a mơng ayong Tưih pơkra giong lĕ băn ao pơdô̆ rơkơi bơnai pioh kơ amĭ ama pô, tơdơi kơ anun ayong hmâo čơphin rŭp ba mut amăng facebook hăng dưi hmâo lu gơyut gơyâu gum lăi pơthâo. Hrom hăng anun hluai tui rŭp băn ao, ñu dưi pơlar hyu laih gru grua bôh thâo djuai ania Bahnar hăng gru hiam mơng plơi pla anih anom ñu glăk dô̆ hơdip mơda.

           

Ayong Tưih lăi pơthâo: “Rŭp mơng amĭ ama kâo hmâo pôr đĭ hăng glông facebook hmâo čơkă mă lu gru tơhnal klă. Tơlơi anai pơtrut pran djru pô gir run hloh dong amăng bruă ba băn ao mơñam hyu ataih hloh. Ră anai, mơnuih ƀôn sang ƀơi tơring čar Gialai tơña blơi lu biă. Sa dua čô mơnuih dêh čar tač rơngiao ăt lăi pơthâo čang rơmang gum hrom pơlar đĭ băn ao mơñam. Khă hnun hai yua kơ akă hmâo lu tơlơi găn rơgao hăng prăk mă yua ƀu lu, hrom hăng anun yua kơ kiăng hmâo dong lu hrơi mông pioh amăng ƀrư̆ pơčeh phrâo anun kâo akă tŭ ư ôh”.

           

Ayong Tưih hrom hăng amĭ ama ñu amăng rŭp čut băn ao mơñam rơnuk anai     

Dong mơng thun 2020 truh ră anai, ayong Tưih čơphin rŭp hơdôm blah băn ao pơdô̆ rơkơi bơnai, rŭp djă pioh mơng hơdôm gru băn ao dăp hơdră mơng pô. Gơnang kơ anun, ñu ăt hmâo mơn lu gơyut gơyâu hlăk ai đing nao, dŏng yua, čơkă mă ngă gru kơ hơdôm gơnam pioh djru lar hyu truh hăng lu mơnuih hloh, biă ñu plơi pla djop djuai ania Bahnar, Jarai ƀơi tơring čar Gialai./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương