Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

 

VOV4.Jarai - Tui hăng anom bruă pôr pơhing Japan, Khua anom bruă tơhan sŭ hluă dêh čar Hàn Quốc (NIS), ơi Park Jie-won hơmâo mông pơbưp Khua anom bruă tơhan sŭ hluă dêh čar Japan Takizawa Hiroaki, ƀơi Tokyo či bơkơtuai kơ tơlơi bruă ƀơi Triều Tiên hăng sa, dua bruă pơkŏn dong. Mông bưp pơphun tơdơi kơ gong gai Khua mir sir dêh čar Mi Joe Biden phrâo ba tơbiă hơdră pơtom hiăp hăng hơdră pơsir bruă phrâo hăng Triều Tiên. Hàn Quốc ăt lăng yôm mơn tơlơi rơkâo pơbưp dêh čar Triều Tiên mơng Mi, či lăi pơthâo rơđah kơ hơdră ngă bruă phrâo hăng gong gai kơnuk kơna Triều Tiên. Amăng rơwang hrơi tơjuh anai, ăt pơphun mông bưp kơplah wah khua mua tơhan sŭ hluă 3 boh dêh čar Hàn Quốc - Japan - Mi ƀơi dêh čar Japan, hơmâo tal jơnum hrŏm blung a mơng sa čô đah kơmơi ngă Khua anom bruă tơhan sŭ hluă dêh čar Mi (DNI) lĕ yă Avril Haines.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương