Hing ang amăng hrơi: 3/7/2021

VOV4.Jarai-Anom bruă čem rông hăng pơjrao hlô mơnong tơring čar Quảng Ninh brơi thâo, amăng tơring čar anai phrâo ƀuh kman hơdrap mơnŭ djai kmăp anăn A/H5N8 tal blung a ƀơi Việt Nam. Hlâo kơ anun, mơ̆ng lơ 29/6, anih rông mơnŭ mơ̆ng sang anŏ Nguyễn Huy Long, plơi Bãi Cát, să Vũ Oai, plơi prong Hạ Long, Quảng Ninh hơmâo pŭ mơnŭ djai lu hăng djai rơrŭ truh kơ 200 drơi.

Anih bruă bơwih brơi kơ bruă ngă hmua plơi prong Hạ Long hơmâo mă drah 3 drơi mơnŭ ba pơčrang kman boh tơhnal ƀuh biă mă virú ngă hơdrap mơnŭ djai kmăp anăn A/H5N8. Anai lĕ djuai virú ngă hơdrap mơnŭ djai kmăp ƀuh pơ kual Mi kô̆, dêh čar Khač, kual Trung Đông hăng gah kơdư kual Ơi jŭ. Boh ƀiă ñu hơmâo 7 čô mơnuih ƀơi dêh čar Nga arăng lăi ƀă kman virus hơdrap ngă mơnŭ djai kmăp A/H5N8 ƀă mơ̆ng mơnŭ bip truh pơ mơnuih.
     

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương