Hing ang amăng hrơi: 4/7/2021

VOV4.Jarai-Truh pơ plơi Đak Tiêng Ktu, să Đak La, tơring glông Đak Hà, Kon Tum, tơña rơkơi bơnai ơi A Biuh 68 thun hăng yă Y Rak 69 thun djuai ania Rơngao, sa črăn mơ̆ng djuai ania Bahnar, djop pô thâo soh, yua dah rơkơi bơnai ñu lĕ ƀiă mơnuih đôč dŏ hor kơ bruă djă pioh gru grua đưm rơwơi mơñam gah djuai ania pô. Mah thun lu, tha rơma laih hai, samơ̆ rơkơi bơnai ơi yă anai ăt kiăng djă pioh na nao gru grua đưm djuai ania pô.

Hơmâo A Kân Khua plơi Đak Tiêng Ktu pơčrâo brơi jơlan nao, ĕp ƀuh sang anŏ ơi A Biuh hăng yă Y Rak. Dua rơkơi bơnai gơñu lêng kơ tơkeng rai hăng prô̆ tơdăm prăm dra ƀă tơsâo mơ̆ng plơi anai, anih ngă bruă rơwơi mơñam abăn khăn, rơ-i cơkua, rêu ro. Ƀơi anăp lan sang rơgoh hiam, rơhaih rơhong, ơi A Biuh dŏ mơñam rêu brung, mơñam rơ-i čơkua, bơ bơnai ñu yă Y Rak lĕ dŏ mơñam mrai.

Dua rơkơi bơnai ñu dŏ bơ ră ruai mơak rah, ngă rah bruă mơñam mrai, mơñam rêu ro. Tơngan, čơđeng tơngan đơ đhek kơ bruă krih mơñam, tư̆ duñ mơñam mrai anŏ gơñu kiăng djă pioh gru ama grua amĭ mơ̆ng đưm.

Ƀơi mông hơmâo wăn, dua rơkơi bơnai bơn anai dŏ mơñam mrai, mơñam rêu ro

Lơ̆m tơña kơ bruă ngă mơ̆ng sang anŏ, ơi A Biuh hok mơak biă mă lăi: Đưm hlâo, tơlwoi hơdip mơda mơnuih ƀôn sang kơnong kơnang kơ glai klô kyâo ale đôč, đĭ čư̆ čan, jơlan tơnap hyu amăng glai mă huai, koh djrao ba glăi mơñam, gơnam yua amăng sang anŏ pơkra ming mă pô soh. Yua kơ anun, hlăk ai amăng plơi lêng kơ thâo krih mơñam gơnam yua tui ơi yă amĭ ama pơtô brơi, lăng anun kah hăng hơdră pơdah rai tơlơi thâo ia rơgơi mơ̆ng rĭm čô mơnuih.

Ơi A Biuh ră ruai lăp pơ-ư ang biă mă:

Ăt yua kơ tui anun mơ̆n gơñu hơmâo pơdŏ jing rơkơi bơnai hăng yă Y Rak. Djă ƀơi tơngan rêu dŏ mơñam hăng hrĕ kơsu rơpih hrup hăng djrao huai krih, ơi A Biuh lăi pơthâo anŏ klă, anŏ tơnap hơdră mơñam rai rêu. Ñu brơi thâo, ră anai, ñu mă yua kơsu djah pioh pơkra hăng mơñam rai rêu ro, mă yua hrom hrĕ huai pioh găo rêu ro ăt kjăp samơ̆ huăi huač prăk kăk lu. Ƀuh rơđah rêu ƀudah ro, đơ đa juăt lăi bai gui, rơ-i čơkua mơñam hăng hrĕ krih mơ̆ng kơsu kjăp hloh laih anun lu arăng hor gui mơ̆n.

Mah thun tha laih samơ̆ yă Y Rak ăt dŏ mơñam mrai đưm bruă ñu khăp kiăng

Yă Y Rak dŏ mơñam mrai ƀơi krah sang, anih amăng gah dŏ mơñam hăng duñ mrai pơjing rup ră ruai: Hlâo adih ñu arăng tơkeng pơ plơi Đak Rơčot gah adih anun. Amăng tal jơnum ngui ngor adoh suang gru grua mơak plơi Đak Rơčot hăng plơi Đak Tiêng Ktu, ƀing tơdăm dra kơhnăk bruă gru grua hơmâo mông gêh găl bưp nao rai. Mơ̆ng anun yơh ƀing gơmơi bưp nao rai hlong bơkhăp mơ̆ng tal anun yơh”.

Tơdơi kơ glăi pơdŏ jing rơkơi bơnai, amĭ ama brơi hơdôm ar lŏn ngă hmua pơ plơi Đak Tiêng Ktu pioh ngă bruă akŏ pơjing tơlơi hơdip mơda sang anŏ. Hlăk anun dŏ ngă sang hăng ngŏ gru đưm, dua gơñu juăt tơgŭ tañ rom apui ƀơi tơpur hăng pơdang apui, ơi yă amĭ ama bơ ră ruai, puăi tlao, ngă rah bruă mơñam rêu ro, bung bai, ƀing đah kơmơi pih kơpaih ngaih mrai…pioh yua amăng sang anŏ laih anun pơkra rai gơnam bơblih gơnam hăng sang anŏ pơkŏn amăng plơi. Truh ră anai, mah gơñu tha laih, ană bă ăt pơprong laih mơ̆n samơ̆ sit giong bruă mơ̆ng hmua đang, mông wăn gơñu ăt ngă bruă gơñu hor.

Tui hăng yă Y Rak, bruă djă pioh gru grua đưm pơpă hai hnun soh. Đah rơkơi krih mơñam bung bai rêu ro, rơ-i čơkua, đah kơmơi pih kơpaih ngaih mrai djop bruă thâo pơčeh phrâo, mơñam mrai lĕ duñ rup rap, ngă hiam abăn khăn, bơ bruă mơñam rơ-i lĕ juăt mơñam rơ-i bơnga, rêu brung rêu pang, pơkra rai hơbô̆ hiam phara hơjăn mơ̆ng djuai ania kiăng thâo krăn anŏ phara gru grua hiam amăng phung djop djuai ania Việt.

Mah sa mơta gơnam pơkra rai ñu hơmâo anŏ djơ̆ hrom amăng gru grua djop djuai ania samơ̆ ăt hơmâo anŏ phara hơjăn, kơnong lăng tong ten thâo krăn mơ̆n gru tơhnal rup mơñam abăn anun, rêu ro anun mơ̆ng djuai ania hlơi, plơi pơpă. Hrom hăng bruă hor pơkra ming, pơjing rai gơnam gru grua djuai ania pô, rơkơi bơnai ơi A Biuh hăng yă Y Rak dŏ hor ngă hrom tơlơi ngui ngor adoh suang, atông čing hăng suang arap.

Ơi A Biuh thâo atông čing djop mơta djuai čing, bơnai ñu thâo suang lu mơta yŭ suang anun yơh pơpă nao, hơmâo tơlơi hơgĕt abih dua rơkơi bơnai ñu mơtam ngă hrom. Ơi A Biuh lăi, gru grua đưm djuai ania pô hiam biă mă. Yua kơ anun, bruă mă pơkra rai bung bai rêu ro, mơñam eng ao abăn mơsum djuai ania gơñu ăt dŏ hor djă pioh, hur har hăng bruă gru grua djuai ania pô.

Ơ A Biuh lăi dơ̆ng, hăng đok pơhiăp rơnang ñu lăi, ƀing hlăk ai čơđai rơnuk anai ƀiă mơnuih đôč thâo hluh djă pioh gru grua djuai ania pô laih anun kiăng djă pioh gơnam yua gru grua đưm djuai ania pô. Ƀing hlăk ai ră anai pơmin phara laih, dơ̆ng mơ̆ng mơnong ƀong huă, tơlơi ngui ngor dŏ dong ƀong huă, eng ao, djop mơta kiăng gơnam hơmâo mơ̆ng hlâo soh, ƀu kiăng pơkra ming mă ôh, hơdôm mơta gơnam gru grua mơ̆ng ơi yă đưm hlâo ƀu hơmâo pô kiăng dơ̆ng tah, anun ƀu hơmâo pô thâo pơkra ming, rơwơi mơñam, krih găo ôh.

Mah thun tha, rơkơi bơnai ơi A Biuh hăng yă Y Rak rĭm hrơi dŏ greh gruñ, hăng bruă gơñu ngă pơkra ming gơnam gru đưm djă pioh. Tơlơi gir run mơ̆ng gơñu dŏ djă pioh na nao hăng gru grua hiam djuai ania pô, kiăng rơnoh yôm anun huăi rơngiă hĭ soh sel ôh.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương