Hing ang amăng hrơi: 21/4/2021

VOV4.Jarai-Lơ 19/4, jing lơ 8/3 blan di, amăng anih pơphun ngă yang huă pơsat pra yang pơtao Hùng thun 2021, ƀơi Anih anom gru grua đưm lŏn ia pra yang pơtao Hùng pơ Phú Thọ hơmâo pơphun pơplông anung điơ̆, anung ƀañ tơpung ta juăt lăi ƀañ čưng, ƀañ giầy tal VIII. Pơplông anai hơmâo pơhưč 13 grup hăng 100 čô mơnuih kơhnâo kơhnăk kơ bruă ngă ƀañ tơpung anung điơ̆ hăng hơmâo lu tuai rơnguai dŏ ĕp lăng mơak biă mă.

Pơplông tul jing tơpung anung ƀañ điơ̆ tal VIII

Tơdơi kơ hmư̆ jua hơgor arăng atông pok bruă pơplông, ƀing mơnuih kơhnăk pơplông yơh hăng pran jua hik hăk khut khăt kiăng dưi. Djop grup khom tăp braih tơpung anung điơ̆ 10 anung amăng hơpluh mơnit đôč. Amăng 45 mơnit boh sui, djop grup khom hơtŭk tơsă, tul ƀudah tăp lik 5 kg braih điơ̆ jing tơpung pioh pơkra 10 anung ƀañ giầy.

Tơlơi pơplông anung ƀañ čưng, ƀañ giầy jing bruă mă gru grua pơdah tơlơi thâo thăi tơnă hơbai gru đưm djuai ania ta, kiăng hơdor kơ tơlơi pơtô “Ƀong boh hơdor kơ pô pla, mơñum ia hơdor kơ pô klơi”.

Anai lĕ ăt amăng mông ƀing mơnuih thâo bruă, mơnuih kơhnâo kơhnăk djuai ania amăng tơring čar hăng gah rơngiao tơring čar ngui ngor pơplông hrăm nao rai tơdruă djă pioh gru ama grua amĭ, pơđĭ tui tơlơi thâo thăi đưm djuai ania Việt.

Grup mă pri mrô sa anung ƀañ điơ̆, hơtŭk ƀañ giầy amra dưi hơmâo Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar ruah mă prăp lui gơnam ngă yang ba ƀañ čưng, ƀañ giầy pơyơr kơ pơtao Hùng, amăng hrơi ngă yang huă pơsat Hùng Vương thun 2022.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương