Hing ang amăng hrơi: 9/5/2020

VOV4.Jarai - Tơring c\ar Kontum hơmâo rơbêh 53% mrô mơnuih le\ djuai ania [iă, do\ hơdip [ơi kual ataih, asuek, kual tơnap tap. Yua anun tơdơi kơ lu thun ngă tui Jơlan hơdră tui hơnong pơkă dêh c\ar amăng man pơdong plơi pla phrâo, abih bang să [ơi kual mơnuih djuai ania do\ hơdip [ơi tơring c\ar Kontum lu hloh le\ dưi ngă hơdôm hơnong pơkă amu` đôc\.

 

Samơ\ [u djơ\ [uh tơnap le\ [u gư\t ngă. Tong ten biă `u le\ amăng thun 2019 laih rơgao să Pờ Ê, tơring glông Kon Plông hơmâo rơbêh 95% le\ mơnuih djuai ania Hrê dưi ngă tui hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo.

 

Viôlắc le\ sa amăng 7 boh plơi amăng să Pờ Ê, tơring glông Kon Plông. Plơi hơmâo 82 boh sang ano\ hăng giăm 300 c\ô mơnuih djuai ania H’rê do\ hơdip hro\m.

 

 

Sa boh sang [ơi plơi Viôlắc, să Pờ Ê

 

Tơlơi yôm hloh ră anai [ơi plơi Viôlắc le\ [u hơmâo sang ano\ hơpă dong tah [un rin hăng giăm [un rin. Ba truh tơlơi anai le\ yua hơdôm sang ano\ lêng kơ thâo pơlăi nao rai amăng bơwih [ong huă.

 

Ayong A Khan, khua [ut plơi brơi thâo, mơng hrơi să, laih dong tơring glông pơtô pơblang, pơtrut pơsur, c\râo ba amăng bruă man pơdong plơi pla phrâo, bơwih [ong huă brơi mơnuih [on sang, amăng plơi ră anai pơplih lu biă mă hăng sang ano\ `u pô ăt le\ sang ano\ ba jơlan hlâo amăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă:

 

Neh met wa lêng kơ gir run kiăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, pơplông hăng pơlăi nao rai amăng bruă mă. Khin hơtai pla hơdôm pơjeh phun pla mơboh lu. Ră anai le\ pla phun đương quy, phun đinh lăng, phun kơphê.

 

Laih dong rông lu hlô mơnong s^ dưi pơhrui glăi lu anun le\ rông un. Kâo pô lơ\m pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, mơbah lăi tơngan amra ngă mơtăm yơh anun kah mơnuih [on sang hmư\ hăng hla tui.

 

Kâo pô ră anai hơmâo lu hơbô| bruă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă kiăng ană plơi pla hrăm tui mơng anun kiăng pơplih phrâo tơlơi hơdip amăng plơi pla lăi hro\m hăng sang ano\ gơmơi hnun mơn brơi jai hrơi pơđ^ kyar tui dong.

 

Hăng hơnong pơkă dưi jing plơi pla phrâo amăng rơnuc\ thun 2019, amăng hơdôm hrơi blan pok pơhai, gong gai să Pờ Ê, tơring glông Kon Plông lêng pơsit lăng mơnuih [on sang le\ ako\ phun.

 

Ơi Châu Văn Lâm, Khua Jơnum min mơnuih [on sang să Pờ Ê, tơring glông Kon Plông brơi thâo, kiăng kơ lar hyu pran jua gir run amăng bơwih [ong huă, s^ mơdrô pơklaih mơng rin rơpa, gong gai [on lan hăng djop khul grup [ơi [on lan hyu pơtô pơblang kiăng hơmâo lu dong mơnuih thâo mă bruă amăng plơi pla.

 

Ping

 

Abih bang ngă ha amăng ple\, thâo hluh rơđah jơlan hơdră man pơdong plơi pla phrâo mơng anun hyu pơtô pơblang, pơtrut pơsur neh met wa pơyơr lo\n ngă jơlan glông, laih dong gir run ngă đang hmua tui hơdră pơplih phrâo amăng tơring glông hăng amăng să.

 

{ơi să Pờ Ê, hlơi hlơi lêng kơ thâo hơbô| bruă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă kơ sang ano\ A Véc. Thun anai `u 28 thun laih samơ\ A Véc dưi pơhrui hơdôm rơtuh klăk prăk r^m thun yua kơ pla pơjing klă 2.000 phun kơphê [ơi kual lo\n ayuh hyiăng rơ-ơ\, un kl^ breng brong hơdôm pluh drơi, laih dong hơdôm rơtuh drơi mơnu\ bip ….

 

 

Ayong A Véc bơwih brơi kơphê pla [ơi kual lo\n ayuh hyiăng rơ-ơ\

 

{u djơ\ kơnong ngă pơdrong asah kơ sang ano\ đôc\ ôh mơ A Véc ăt djru brơi neh met wa amăng bruă pla pơjing, rông hlô mơnong brơi hơdôm sang ano\ plơi pla ataih giăm.

 

Mơnuih [on sang amăng plơi tơnap tap kơ [uh klin kman rai bưp kâo. Kâo nao tơl sang pơtô [udah kâo pơjrao brơi [ing gơ`u. Bơ kmơk pruai phun kơphê, boh thâo pla pơjing [ing gơ`u tơ`a mơn, kâo ăt nao lăng tơl đang hmua hăng pơtô brơi [ing gơ`u boh thâo pla pơjing phrâo.

 

Yua kơ hơmâo tơlơi gir run mơng r^m c\ô mơnuih, djop sang ano\ truh pơ pran jua mut hro\m, gum tơngan mơng abih bang mơnuih, abih tih 7/7 boh [ut plơi pla amăng să Pờ Ê lêng kơ tu\ yap [ut plơi pla gru grua;

 

100% mrô sang ano\ amăng să hơmâo apui lơtrik, ia hơdjă yua; 100% jơlan glông pơkuh nao rai djop să, djop plơi pla hơmâo tuh [êtông abih yơh; abih bang [ut plơi pla hơmâo sang gru grua hăng anih bơrơguăt drơi jăn man pơkra hiam pơhlôm bruă jơnum pơ[ut, pơplông bơ rơguăt drơi jăn amăng plơi pla.

 

Rơnuc\ thun 2019, prăk pơhrui r^m ako\ mơnuih amăng să truh pơ rơbêh 35 klăk prăk; mrô sang ano\ [un rin hro\ trun pơ gu\ 5% rơgao tơlơi pơkă hlâo anun.

 

Ơi Châu Văn Lâm, Khua jơnum min mơnuih [on sang să Pờ Ê, tơring glông Kon Plông brơi thâo, gong gai [on lan pơsit, bruă dưi ngă tui hơnong pơkă phrâo kơnong blung hlâo đôc\ amăng man pơdong plơi pla phrâo.

 

Tui hăng tơlơi c\rân trun mơng tơring c\ar, tơring glông biă mă `u le\ đing nao bruă ngă hmua kiăng hơmâo lu dong prăk pơhrui brơi kơ neh met wa.  {ing gơmơi ngă kiăo tui 2 kơc\ăo bruă prong hăng 1 ako\ bruă dong.

 

Blung hlâo le\ djă pioh lo\n ngă hmua hăng pơjing hmua pơdai prong. Dua dong le\ ako\ bruă pơplih phun pla. Hăng tlâo le\ hơdră bruă rông lu tui dong hlô mơnong. Tlâo kơc\ăo bruă phun anai kiăng djop anom bruă djru pơtô pơblang, hro\m hăng neh met wa pok pơhai lu hơdră amăng ngă hmua.

 

Hăng 7 [ut plơi, mrô mơnuih rơbêh 2.300 c\ô, amăng anun mơnuih djuai ania H’rê truh pơ 95%, hăng tơlơi gir run hrưn đ^, rơnuc\ thun 2019 laih rơgao să Pờ Ê dưi ngă 19/19 hơnong pơkă hăng jing să blung a amăng tơring glông Kon Plông jing plơi pla phrâo.

 

Pờ Ê ăt le\ să ba jơlan hlâo amăng man pơdong plơi pla phrâo [ơi kual mơnuih djuai ania [iă amăng tơring c\ar Kontum.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương