Hing ang amăng hrơi: 17/5/2020

VOV4.Jarai - Djuai ania Hơdang [ơi plơi Kon Klôc, să Đak Mar, tơring glông Đak Hà, tơring ]ar Kontum ăt do# djă pioh mơn lu bruă mă bôh thâo phiăn juăt mơng djuai ania pô.

 

Anun le\ hơdôm tơlơi jơnum ngă yang kah hăng: Ngă yang pin ia, Ngă yang huă asơi hle,… Nao hrom hăng hơdôm tơlơi ngă yang anai le\ bruă atông ]ing hơgor.

 

Gơnang kơ anun, tơlơi hơd^p mơda bôh thâo [ơi anai do# hmâo lu mơta dong hăng dưi djă pioh gru grua bôh thâo mơng djuai ania Hơdang.

           

Tui hăng [ing tha [ơi plơi Kon Klôc, să Đak Mar, tơring glông Đak Hà, tơring ]ar Kontum ruai glăi: Đưm hlâo adih, mơnuih [ôn sang amăng plơi gum hrom hyu e\p anih ia ]ăt pioh pơkra ia ]ơnang pioh pơđoh glăi pơ\ hơdôm bôh bơbung sang.

           

Phiăn ngă yang hmâo 2 ]ra\n: ]ra\n ngă yang hăng jơnum ngui. Dong mơng pơphun ngă yang mơtăm, neh wa amra tum pơ[u\t pơkra ia ]ơnang plơi.

 

{ing tơdăm hlăk ai amra gơgrong pơkra glăi, pơplih h^ hơdôm anih răm rai mơng tông ia, đing ia. Đah kơmơi hăng ]ơđai muai gum hrom agaih rơmet [ơi hlâu ia…

           

Gru\p atông ]ing hlăk ai plơi Kon Klốc

Amăng ]ra\n ngă yang, ană plơi amra prăp lui sa drơi un [udah mơnu\ pioh tha plơi trơ\i ako# mơnu\, ako# un mă drah, tơdơi kơ tơdjoh trun 2 tơdjoh amăng ia, tơguan drah anun klai amăng ia giong, luk dưm kơnar hăng ia ]ơnang truh kơ ia jơngeh [ơha] tha plơi amra mơ`um lông lăng ia amăng ia ]ơnang, kiăng mưn lăng ia `u hiưm hơpă, mơng anun pơsit ia anun djop pioh rông hơd^p ană plơi mơn.

           

Ră anai tơlơi hơd^p rơnuk phrâo, sang hơpă leng kơ hmâo ia yua kơ pô sôh, [u hluai tui ia ]ơnang kah hăng hlâo adih dong tah.

 

Khă hnun hai, Ngă yang ia ]ơnang truh ră anai ăt dưi djă pioh mơn, pơphun amăng lơ 8/12 rim thun, kah hăng pơtă pơtăn rim ]ô mơnuih kơ sa phăn juăt, gru grua hiam klă mơng djuai ania.

           

Nghệ nhân Y Khar [ơi plơi Kon Klôc, să Đak Mar brơi thâo, ră anai neh wa ăt do# djă pioh mơn phiăn Ngă yang mơ-ak pơdai hle.

 

Mơng đưm hlâo, anai le\ sa amăng hơdôm phiăn ngă yang yôm phăn, juăt dưi pơphun tơdơi kơ pơđut bơyan yuă hơpuă amăng lơ 10/10 blan di rim thun.

           

{ơi plơi Kon Klôc, Phiăn ngă yang mơ-ak pơdai hle dưi pơphun ha jăn tui rim sang ano#.

 

Phiăn ngă yang pơphun lom pơdai yuă giong, ]ơhmu giong, hăng dưm amăng kơsăk.

 

Ba pơdai glăi pơ\ atông, sang ano# amra ]uh sa drơi mơnu\ hăng prăp lui sa ]eh tơpai pioh ngă yang.

 

Drah mơnu\ dưi hmâo sang ano# yua pioh pik đ^ [ơi kơsăk pơdai, ]ra\n rơ`an đ^ trun hăng 2 bơnah bah amăng atông.

 

Anai le\ phiăn ngă yang dưi pơphun rim thun, kiăng pơpu\ asar pơdai mơng Yang brơi kơ ană plơi.

 

Bruă pơphun ngă yang anet [udah prong tui hluai kơ pơdai lu [udah [ia\ mơng rim sang hăng ăt tui anun mơ\ hơdôm hrơi amra sui sa hrơi [udah lu hrơi.

           

Amra jing kơ[ah, tơdah [u lăi nao hơdôm phiăn ngă yang tui phiăn juăt mơ\ [u lăi kơ bôh thâo ]ing hơgor mơng ană plơi Kon Klôc.

 

Amăng hơdôm phiăn ngă yang, rim jua ]ing hơgor tơtar đ^, kah hăng sa glông tô nao rai, pơtă pơtăn djop mơnuih anăp nao phun akha pô. Bôh thâo ]ing hơgor [ơi plơi Kon Klôc jing djă pioh hăng pơđ^ kyar kơtang biă./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih hăng pôr

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương