Hing ang amăng hrơi: 6/6/2021

VOV4.Jarai - Sang dô̆ ƀu djơ̆ kơnong kơ anih dô̆ mơng hơdôm mơnuih amăng sang anô̆ ôh mơ̆ ñu dô̆ jing anih pơphun  tơlơi ngă yang yôm phăn bơdjơ̆ nao tơlơi hơdip mơda pran jua mơng plơi pla. Yua anun, rim wot pơdŏng pơkra sang giong, djuai ania Bơnông ƀơi čư̆ siăng Mơnông juăt pơphun ngă yang đĭ sang phrâo, hăng hơdôm phiăn ngă yang, djă jă gru grua djuai ania, hmâo lu nua yôm phăn bôh thâo ană mơnuih dơlăm.

           

Kiăo tui anun, tơdơi pơdŏng sang giong, pô sang ruah hrơi klă, mông hiam pioh ngă yang đĭ sang phrâo. Gơnam pioh ngă yang ƀu dlêh hyu ĕp mơn, kơnong hmâo sa drơi mơnŭ, 1 bôh get ia, sa tơlâ̆o anga apui hăng sa čeh tơpai. Lom đĭ sang phrâo, bruă blung a lĕ hơdôm bôh sang anô̆ khom pơdŏng hơdôm yang wai lăng sang dô̆ Njeh. Njeh lĕ sa ƀĕ gai kram, dua bơnah dưi krih hñueng hmâo tua, hăng dlông hlă nao sa čơđeh hơtai mơnŭ hăng sa čơđeh hơtai un. Njeh dưi hlă đam ƀơi yŭ bah amăng mut tơbiă hăng anun jing yang Kuăt mơng sang phrâo pơdŏng. Tơdơi kơ pô ngă yang dưm get ia ƀơi anăp sang kiăng rơkâo yang sang brơi rơmet agaih sang phrâo lĕ ƀing mơnuih kiăo tui tlôn amra djă ba 1 bôh get ia, sa dua djuai pơjeh hrom hăng sa pơlâ̆o anga apui mut amăng sang phrâo. Hăng abih bang hơdôm mơnuih amăng sang anô̆ djă gơnam tam yak mut amăng sang.

           

Tơdơi kơ gơnam tam ba mut anăng sang, pô sang gơnang kơ mơnuih hmâo sang anô̆ klă hiam, hmâo arăng đăo gơnang lu, tŏ apui bơhmô tô ba bưng hyuh truh kơ sang dô̆. Tơlơi phai yang hlâo kơ tŏ apui tui anai: “Kâo rơkâo yang apui, yang pur gŏ bơngač na nao apui jă kiăng ngă pơđao kơ sang dô̆ phrâo. Rơkâo ƀing yang rơbang pơtrun brơi tơlơi pơhă, djru brơi kơ mơnuih amăng sang anô̆ suaih pral, gum hrom hơbit, kiăng khăp kơjăp mut hrom...”.

           

Pô ngă yang djă anga apui, get ia rơkâo đĭ sang phrâo

Tơdơi kơ pơphun ngă yang tŏ apui, pô ngă yang amra trơ̆i akô̆ mơnŭ hăng mă drah hlô klai hăng tơpai, tuĕk đĭ hăng dlông phun Njeh hăng hơdôm gơnam yua amăng sang. Tuĕk rah phai yang rah: “Kâo phai yang Kuăt. Kâo phai yang tâo kan, yang wai lăng sang. Kâo phai yang hơčih Giun Ngo. Kâo phai yang čroh hnoh, yang war... Kâo mă drah hlô klai hăng tơpai kiăng tuĕk đĭ abih bang gơnam mă yua amăng sang anô̆ hăng čang rơmang abih bang gơnam tam amra kĕ phĭ hăng mut hrom hăng ană tơčô amăng sang anô̆. Rơkâo yang hiam djru brơi kơ ană tơčô amăng sang suaih pral, kơjăp pran jua na nao. Ngă đang hmua hmâo pơdai jor kơtor lu, hơdip rơnuk rơnua, yâu mơ-ak. Rơkâo jak iâu ƀing yang rơbang hăng yang hiam rai gum hrom hăng pô sang ƀing gơmơi pioh mơñum tơpai, huă asơi hrong, om añăm mơnong... Ơ yang!...”

           

Phiăn ngă yang pơđut, tha plơi mă tơpai mơng čeh brơi kơ sang anô̆ pô sang mơñum hlâo, tơdơi kơ anun pô sang jak iâu tha plơi hrom hăng ană tơčô amăng sang anô̆ mơñum hrom. Hơdôm mơnuih tha amra ruai glăi kơ ană tơčô hmư̆ bôh yôm mơng bruă ngă yang đĭ sang phrâo hăng hơdôm mơnuih adôh mơ-ak amra adôh bơni mơ-ak kơ pô sang.

           

Ngă yang đĭ sang phrâo hmâo bôh tŭ yua pơtô lăi nua yôm mơng bruă mă, pơpŭ pran jua gơyut gơyâu, plơi pla

Ơi Điểu Mrưng ƀơi ƀon Dak R’moan, să Dak R’moan, plơi prong Gia Nghĩa brơi thâo: “Phiăn ngă yang đĭ sang phrâo mơng djuai ania Bơnông rơngiao kơ bôh than hơ-ư̆č hmưi sang anô̆, kơnung djuai suaih pral, bơwih ƀong đĭ kyar dô̆ hmâo bôh yôm pơtô lăi djop mơnuih thâo bôh yôm mơng bruă mă, pơpŭ pran jua gơyut, pran jua adơi ayong, plơi pla. Phiăn ngă yang đĭ yang phrâo mơng djuai ania Bơnông ƀu djơ̆ kơnong kơ amăng rơwang sang anô̆ ôh mơ̆ ñu dô̆ hmâo wot tuai rơngoai, mơnuih juăt ƀơi hơdôm bôh plơi pla jum dar dong. Neh wa rai pơ̆ anai gum hrom mơñum tơpai, tuh rơyuh pran jua, ngă pơtlaih tơlơi mơ-ak klă, hơ-ư̆č hmưi tơdruă hơdôm tơlơi klă hiam, suaih pral, bơyan pơdai jor, kơtor lu, plơi pla đĭ kyar”.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương