Hing ang amăng hrơi: 25/9/2021

VOV4.Jarai - Tŏ tui bruă mă ƀơi dêh čar Mi, Khua mir sir ơi Nguyễn Xuân Phúc hơmâo nao čuă kông ti Pfizer, sa amăng hơdôm kông ti pơkra ia jrao prong hloh amăng rŏn lŏn tơnah. Khua mir sir dêh čar lăng yôm bruă kông ti Pfizer hơmâo jao laih kơ dehe čar Viêt Nam rơbêh 2 klăk 800 rơbâo vaccine tui hăng hră pơkôl kĭ hăng Kơnuk kơna Việt Nam, lăi pơtong bruă pơhlôm mrô vaccine djop ƀu djơ̆ kơnong hơmâo vaccine pơgang klin brơi kơ mơnuih ƀon sang đôč ôh mơ̆ ăt ngă kơ pơhlôm hơđong hăng pơđĭ kyar bowih ƀong huă - mơnuih mơnam. Khua mir sir rơkâo Pfizer đing nao hăng pơtrut bruă jao vaccine Pfizer brơi kơ dêh čar Việt Nam tañ hloh tơdah dưi amăng blan 9/2021 anai hăng jao abih amăng thun 2021 tui hăng hră pơkôl blơi 31 liều vačine mơ̆ dua bơnah kĭ; mơng anun ngă tañ hloh bruă jao vaccine tlâ̆o brơi ƀing čơđai mơng 12-18 thun. Pfizer ƀuăn jao brơi Việt Nam amăng thun anai 31 klăk liều vaccine pơgang klin tlâ̆o brơi mơnuih prong laih dong hơmâo 20 klăk liều tlâ̆o brơi ƀing čơđai lơ̆m Pfizer sem lăng anŏ tŭ yua hăng pơhlôm rơnuk rơnua mơng vaccine.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương