Hing ang amăng hrơi: 21/4/2021

VOV4.Jarai-Thun anai lĕ thun tal dua Jơnum ngui ngă yang prong huă pơsat Prang yang pơtao Hùng ƀu pơphun ôh tơlơi ngui ngor prong lu mơnuih yua hŭibơbeč djơ̆ klin kheng Covid 19. Kơ mông ngă yang huă pơsat thun anai, Khua mua wai lăng anih anom gru đưm Pra yang Hùng čih pơkra hơdră mă bruă boh yom phun khom pơgang djơ̆ lăp hăng djơ̆ hơdră pơhlôm, pơgang klin. Pô čih tơlơi pơhing phrâo, hơmâo tơña kơ ơi Lê trường Giang-Khua wai lăng anih anom gru đưm Prang yang pơtao Hùng.

-Ơ ơi, Khul pơphun bruă anai hơmâo pơkra akŏ bruă tum teč hiư̆m pă kơ bruă pơphun ngă yang huă Pơsat pơtao Hùng Vương thun anai?

-Ơi Lê Trường Giang : Huă pơsat ơi pơtao Hùng Vương thun anai pơphun črăn ngă yang atâo samơ̆ ƀu pơphun ôh tơlơi ngui ngor. Yua kơ klin Covid 19 ăt plai ƀiă laih mơ̆n, lơ 6/3 blan di ta thun Tân Sửu ngă yang čuh ñang hrơi huă pơsat kơ pô lŏn dêh čar ơi Lạc Long Quân.

Lơ 10/3 blan di ta tui hăng akŏ bruă mơ̆ng hlâo adih kơnong hơmâo grup khua mua Ping gah, kơnuk kơna, khua mua tơring čar, djop gơnong bruă glăi ngă yang. Samơ̆, tơlơi gêh gal ră anai, gơmơi rơkâo Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar ăt pơhrua dơ̆ng boh yom phun tơkung grê pơtao hăng grup mơnuih 100 čô pơhrôp glăi ană bă kơnung djuai Lạc Hồng djă hla kơ ngui ngor.

 

Mông ngă yang huă pơsat pơtao Hùng

 

Khul nao ngă yang pok pơhư truh pơ djop tơring glông, plơi prong kiăng pơdah rai pran jua hơdor tơngia mơ̆ng ană tơčô rơnuk anai.

-Tui hăng akŏ bruă, hơdôm bruă mă pơdah gru grua mơak adoh suang amăng plơi pla ăt pơphun mơ̆n tal anai. Khul pơphun tơlơi ngă yang huă pơsat pok pơhai hơdră pơhlôm klin hiư̆m pă pioh kơ tuai rơnguai dưi pơgang rơnuk rơnua lĕ ?

-Ơi Lê Trường Giang : Gơnong bruă Gru grua Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai čuă ngui git gai anih pơdah adoh suang pơ Việt Trì ăt pơphun adoh đưm er tơlơi adih Xoan. Ƀơi pra yang Lãi Lèn ăt pơphun adoh xoan lơ̆m hơmâo tuai lăng. Pơ Prang yang pơtao Hùng, Đền Hùng, pơphun ngui ngor atông hơgor, ngui đâm đuống, suang ană rup amăng ia hăng pơplông anung điơ̆, hơtăp tơpung ƀañ giầy kiăng djă pioh gru grua thâo thăi mơnong ƀong huă đưm.

Thun hlâo, djơ̆ mông brơi pơčlah mơnuih mơnam anun yơh mơnuih ƀôn sang ƀu glăi pơtum ôh. Mơ̆ng akŏ thun anai truh ră anai, gơmơi čơkă jum tui mơnuih ƀôn sang rai ngă yang, tuai jai hrơi lu. Lơ 6/3 hăng lơ 7/3 djơ̆ hrơi năm hăng hrơi tơjuh, ƀing gơmơi him lăng tua lu hloh anun yơh prăp lui hơdră pơpha jơlan mut nao rai hăng pơgang ngă djơ̆ dŏ ataih tui hơdră pơčlah mơnuih mơnam, kiăng pơgang klin tong ten. Pơtrut kơtang bruă pơtô pơblang, lăi pơthâo amăng mikrô pôr hăng pơtui jua pơhiăp kơ ƀing tuai hmư̆ amăng anih Gru grua đưm dêh čar.

-Hai, bơni kơ ih hŏ!

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương