Hing ang amăng hrơi: 26/6/2021

VOV4.Jarai - Hơdôm hrơi rơgao, nua tiu hmâo gru nam pơplih ƀiă lom hmâo 70 rơbâo prăk lom sa kg hăng djă pioh hơđong. Yua anun, lu mơnuih ngă đang hmua ƀơi tơring čar Gialai hmâo hăng glăk hmâo pơphun pla phrâo phun tiu. Khă hnun hai, mơnuih ƀôn sang kiăng kơđiăng, bĕ kah hăng hlâo adih “hmâo nua lĕ yua prăk tuh pơplai, pơhư lŏn pla, lom rơngiă nua lĕ pưh tơngan, đôm hnưh”. Tui hăng tơlơi pơsit mơng ƀing juăt bruă gah phun tiu, hơdôm hrơi anai, bruă pơhư prong lŏn pla tiu ƀơi Gialai djơ̆ biă. Yua kơ tơdơi kơ lu thun ngă đang tiu ƀơi hơdôm kual lŏn tiu djai yua kơ kơman ngă pioh pla ƀiă hrơi, lu lŏn pla hmâo pơplih pơkra, kơman amăng lŏn ăt hrŏ trun mơn. Hrom hăng anun, tơlơi nua tiu glăk hơđong ƀơi anih anom sĭ mơdrô gal brơi klă kơ mơnuih ngă đang hmua. Khă hnun hai, mơnuih ngă đang hmua khom ngă tui hơdôm tơlơi pơtă mơng ƀirô juăt bruă đang hmua kiăng bĕ kah hăng hlâo adih anun./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương