Hing ang amăng hrơi: 28/3/2021

 

VOV4.Jarai - Mơnuih djuai ania Êđê ƀudah M’nông ƀơi Dak Nông ŏm akan hơkeñ jriu hăng hra ngot, ƀong tom añăm hla jing jơman hloh, ƀăt jơman, ƀâo pơhyŭ, ngă ta mơhao ƀong hrơ hruk mơtăm yơh...

Akan hơkeñ mă mơng ia ayun, ia čroh ba glăi rao rơgoh, mă hĭ pruăi ñu. Akan rao hăng ia hra ƀudah ƀing ta mă tơpur pơrơpiu jum dar akan kiăng rao djel klĭ hñưr mơng akan. Kiăng huăi ƀâo hơngir, ƀing ta rao abih drah akan đom ƀơi hlung ñu hăng dua bơnah dơmang ñu anun. Arăng juăt mă thong bliă ƀơ ƀiă ƀơi drơi akan kiăng lơ̆m ta ŏm lĕ ngot hra hram amăng akan, tañ tơsă, mơnŏng akan ñu tơsă dưm kơnar laih dong amăng lăm ñu krô ƀiă. Tơdơi kơ pơkra giong, akan hơmâo pioh hơdjă ia, tơdơi kơ anun buh nao ngot hra.

 

Akan hơkeñ ŏm ƀong klon hăng añăm hla glai

 

Akan hơkeñ ŏm tui mơnuih ƀon sang djuai ƀiă ƀơi anai lĕ hơmâo anŏ ƀăt jơman phara mơng akan hơkeñ hăng ngot hra hla ƀâo ngă ƀâo hiam biă. Anun lĕ hla rơkuah, aplăng, hla boh kơal, pioh nao amăng rơsung aset hra, ƀôt ngot, hăng, rơsun glai hrŏm hăng hla rơkuah, hla boh kơal, aplăng tă añĕ. Lơ̆m luk jriu ngot hra, arăng pik nao ngot hra amăng hlung akan, ƀơi glông arăng bliă anun. Pioh sui 15 mơnut kiăng ngot hra mut, arăng krih gai kram, pơ-ô giong anun čut akan mơng akŏ truh pơ aku hlao.

Ŏm akan ƀơi apui hơdăng. Lơ̆m ŏm kiăng blư̆ akan, blư̆ nao blư̆ rai mơtăm yơh đah akan tơsă kơnar, ƀing ta ŏm amăng 30 mơnit tui hluai akan anet prong mơn. Lơ̆m akan ñu čuăi ƀâo hiam baih, hăng hra kơđuh akan tơsă kơñĭ tui mơn, akan huăi tơdjoh ia dong tah, tui anun akan tơsă yơh.

 

Bliă ƀơ ƀiă ƀơi rŏng akan kiăng hăng hra mut, lơ̆m ŏm ñu jơman hloh.

 

Akan ñu tơsă krô, khuă glăi, ƀâo hiam, lăng mơhao ƀong biă. Akan hơkeñ ŏm jơman, ƀâo hiam, ƀing ta ƀong hrŏm anăm hla dong kah hăng hla čơluă, hla hra, hla đinh lăng, hla boh kơal mơda, hla boh pơ-ô̆ mơda...Hla ƀong anai klă biă, ñu kar hăng jrao mơn, ƀong hơmâo pran biă; ta pĕ mơnŏng akan klon hăng añăm hla, tut nao aset hăng aplăng tui anun jơman kơtang kơtit, jơman ƀu thâo anŏ lăi dong tah.

Mơnŏng akan ŏm ñu pơphưi anun, huăi krô ôh, mih mih mơng mơnŏng akan, hơmâo tom anŏ ƀăt jơman mơng hăng hra dong, ƀong na nao tŭ mơn ƀu thâo hrăp ôh.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương