Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai - Anăp nao Jơnum Khua pơ ala đơ đam dêh čar tal 12 mơng Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh hơdôm hrơi rơgao, Grŭp khua git gai Khul hlăk ai hmâo pơphun laih lu bruă mă tŭ yua. Amăng anun, hmâo hơdôm tơlơi pơplông pơčeh phrâo gru lăi nao (logo), tơlơi adôh sit nik mơng Jơnum hăng pơčeh phrâo rŭp pơsur bruă jơnum lăi pơhing Jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar tal 12.

           

Bruă pơplông pơčeh phrâo Jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar tal 12 pơphun ngă pơhư̆č rơbêh kơ 200 čô mơnuih kač rup hăng 368 mơta gru rŭp kač mơ-ĭt kơ tơlơi pơplông. Tui hăng tơlơi rơkâo, tơlơi rŭp logo pơplông khom pơdah tơhnal lăng, bôh yôm mơng Jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar; lăi rơđah hơdôm tơlơi ƀuh rơđah mơng hlăk ai lĕ tơlơi čang rơmang, ba jơlan hlâo, pran gơgrong, gum hrom hơbit, pơčeh phrâo, pơđĭ kyar; Dưi pơdah gru grua pơjing hăng pơđĭ kyar mơng Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh. Grŭp pơphun bruă pơplông hmâo ruah laih ƀơk 1 pri mrô sa, 1 pri mrô 2, sa pri mrô 3, 4 pri pơtrut pơsur hăng sa čô mơnuih hmâo lu gru rŭp kač. Amăng anun, pri mrô sa dưi ƀơk kơ logo mơng Vũ Hồng Quân, ƀơi Hà Nội. Logo hmâo mă pri mrô sa dưi hmâo grŭp čom puang pơsit hmâo tơhnal pơčeh yôm, ƀu ngă gun, phrâo rơnuk anai, hơdră dăp rơguăt, kơjăp, amra dưi ngă miđai hlă ƀơi tơda, hơdră dăp pơkra tui lu gơnam hăng ngă tui hăng lu mơta gơnam yua pioh pơkra. Pô pơkra logo pơplông Vũ Hồng Quân, hmâo mă pri mrô sa lăi pơthâo:

           

“Gru lăi nao mơng kâo dưi mă mơng gru rŭp čăng čim pơdah tơlơi čang rơmang hrưn đĭ mơng mơnuih hlăk ai, ăt kah hăng tơlơi hur har mơng hlăk ai nao truh pơ̆ djop kual amăng lŏn ia. Tơlơi pơmin blung a lom pơkra logo anai lĕ ia mơtah mơng khul hlăk ai, ia mơtah mơng tơlơi čăng rơmang, tơlơi hor, anun ăt lĕ ia mơtah mơng hlăk ai, ia pơ ala kơ tơlơi khin hơtai mơng hlăk ai anun kâo yua ia mơtah phun kơ logo anai.”

   

Tơlơi adôh “Sứ mệnh thanh niên” jing tơlơi adôh sit nik mơng Jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar tal 12

Tui hăng Khua git gai Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh dêh čar ta Nguyễn Tường Lâm: Logo hmâo mă pri mrô sa amra jing gru lăi nao sit nik mơng Jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar ta tal 12 hăng dưi lăi pơthâo amăng glông pôr pơhing hăng phun than mrô mơng ră anai:

           

“Logo anai amra dưi mă yua luh gah, mơng ră anai truh kơ pơhun bruă jơnum hăng tơdơi kơ jơnum. Ƀing gơmơi ăt amra pok pơhai mơn lu bruă pơtrut bruă lăi pơhing logo pơjing tơlơi gum hrom mơng mơnuih amăng khul pioh kơ logo mơng ƀing ta ruah mă hrơi anai. Hrom hăng anun pơplih logo jơnum Khul hlăk ai mơng hlâo anai lĕ amra logo jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar hăng kiăo tui anun dong lĕ amăng rơwang tal 12 tô̆ tui sit ñu logo anai amra dưi mă yua amăng lu bruă jơnum Khul hlăk ai dong.”

           

Phrâo anai, Grŭp git gai Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh dêh čar ta ăt hmâo lăi pơthâo mơn tơlơi adôh sit nik mơng Jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar tal 12. Hrom hăng anun, bơni apah pri hăng lăi pơthâo hyu djop 11 tơlơi mơta tơlơi adôh hmâo mă pri A hăng jao ƀăng bơni hăng tŭ yap kơ 29 mơta tơlơi adôh pri B. Kiăo tui anun, tơlơi adôh “Sứ mệnh thanh niên” jing tơlơi adôh dưi hmâo Khul adôh suang ba tơbiă hăng Grŭp git gai Khul hlăk ai dêh čar ta tŭ ư ruah lĕ tơlơi adôh sitr nik mơng Jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar ta tal 12. Tơlơi adôh hăng tơlơi pia mơng Quản Văn Hải, er adôh mơng Quang Huy hăng hơdôm tơlơi pia mut nao hrom hăng er adôh pơjing rai tơlơi adôh hmư̆ mơ-ak djơ̆ hăng rơnuk hlăk ai mơ̆ bă kơ tơlơi ư-ang. Pô pơčeh tơlơi adôh Quang Huy pơ ala kơ grŭp pơčeh tơlơi adôh lăi pơthâo: khă pô pơčeh bôh pia ƀu djơ̆ sa čô thâo pơtưh hai, samơ̆ hăng sa čô mơnuih hmâo tơlơi găn rơgao ngă pô apăn bruă khul, pô thâo pơčeh đăo gơnang hmâo tơlơi pơtưh klă pioh pơmut amăng tơlơi adôh hăng er adôh klă kơ tơlơi adôh:

           

“Kâo hmâo bơni gru rŭp hlăk ai cộng sản Hồ Chí Minh hăng er adôh rơnang, mơng blung a bă kơ tơlơi klă, hăng hmâo tơlơi adôh hmư̆ djơ̆ hăng ƀing hlăk ai hăng bă kơ pran jua hur har rơnuk anai.”

           

Logo Jơnum Khul hlăk ai tal 12

Grŭp pơphun bruă pơplông hmâo mă 131 mơta tơlơi adôh mơng 126 čô mơnuih pơčeh tơlơi adôh hăng ƀu juăt pơčeh tơlơi adôh mơng 43 bôh tơring čar, ƀôn prong amăng đơ đam dêh čar. Anai lĕ hơdôm tơlơi pơčeh phrâo, hmâo tơhnal phrâo hăng pơkĕ nao hrom hăng bôh yôm bruă mă Khul hăng bruă hlăk ai tơdăn ngek dra muai čơđai muai ră anai. Amăng jơlan hơdră, Grŭp pơphun ăt hmâo ƀơk laih pri A hăng pri B kơ mơnuih pơčeh 40 mơta tơlơi adôh. Pô pơčeh tơlơi adôh Doanh Nguyên, ding kơna mơng Khul adôh suang pơsit: Hơdôm tơlơi adôh pơčeh gum hrom tal anai lăng yôm bruă mă, pran gơgrong mơng Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh amăng hlăk ai tơdăm ngek dra muai hăng mơnuih mơnam; pơsur pran jua gum hrom hơbit, pơtrut pơsur, pran gum djru mơng hơdôm rơnuk hlăk ai amăng pơdŏng hăng pơgang lŏn ia:

           

“Tơlơi pơhing amăng tơlơi pơčeh rơđah rơđông, jing tơlơi hơdip tuh rơyuh pran jua mơng hơdôm rơnuk hlăk ai ră anai, bruă gơgrong hăng lŏn ia, dêh čar rơđah rơđông, kơnong kơ amăng rơwang mơng 4-5 mơnit, anun bôh pia tơlơi adôh ruah mă tŏng ten. Anai lĕ gru rơđah mơng bruă pơsur tal anai.”

           

Tơdơi kơ ngă lơphet lăi pơthâo hăng ƀơk pri bruă pơplông, Grŭp pơphun bruă pơplông “Pri tơlơi adôh hlăk ai”, pơsur ƀing thâo pơčeh tơlơi adôh hmư̆ hing pơdah tơlơi adôh sit nik mơng Jơnum prong, pơjing tơlơi ngui ngor klă kơ hlăk ai čơkă mơ-ak Jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar tal 12 amăng hơdôm glông pôr pơhing mơnuih mơnam.

           

Hrom hăng anun, hơdôm hrơi rơgao, Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh pơphun bruă pơplông pơčeh rŭp pơsur lăi pơhing Jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar tal 12. Rŭp gum hrom pơplông hluai tui djơ̆, dưi pơdah anăn kiăng lăi nao hăng pran jua mơng Jơnum khua pơ ala đơ đam dêh čar Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh dêh čar ta tal 12 kah hăng: Tơhnal lăng nao, bôh tŭ yua mơng Jơnum Khul hlăk ai đơ đam dêh čar; lăi rơđah hơdôm anô̆ klă rơđah mơng hlăk ai; tơhnal pơkă, bruă mă mơng khul hlăk ai hăng tơdăm dra Việt Nam amăng rơnuk phrâo; gru grua pơjing hăng pơđĭ kyar mơng Khul hlăk ai Cộng sản Hồ Chí Minh; kơ anih dô̆, bruă mă hăng hơdôm tơlơi gum hơgôp mơng Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh hăng hlăk ai đơ đam dêh čar amăng bruă pơdŏng hăng pơgang lŏn ia./.

VOV Tây Nguyên: Ruah mă – Siu H’ Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương