Hing ang amăng hrơi: 19/4/2021

 

VOV4.Jarai-Kơnuk kơna Libya hok mơ-ak tơlơi dong yua hăng tŭ ư mơng Khul pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djŏp dêh čar hăng hơdôm anom bruă rơwang phrâo ƀơi dêh čar anai, laih dong ƀuăn amra pơphun ruah khua djơ̆ hrơi pơkă.

Kơnuk kơna Libya pơsit amra djru Jơnum min ruah khua pơphun ruah khua djơ̆ hrơi, ƀuăn ngă amuñ brơi anom bruă pơphun ruah khua mir sir hăng khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar amăng blan 12 pơ anăp anai tui hơdră tui hluai, dưm kơnar.

Kơnuk kơna dêh čar Libya lăi nao tơlơi yôm pơphăn mơng bruă bơkơtuai mơ-ak djuai ania, hok mơ-ak tơlơi pơsit mơng Khul pơgang rơnuk rơnua sang gum hơbit djŏp dêh čar ba nao khua mua wai lăng tơlơi pơdơi pơnah ƀơi Libya. Dêh čar Libya ăt jak iâu Khul pơgang rơnuk rơnua djru puh pơđuăi ling tơhan hơmâo apah mă tơbiă đuăi mơng dêh čar anai.

Siu H’Mai: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương