Hing ang amăng hrơi: 25/5/2020

VOV4.Jarai - Amăng thun 2020, Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Lâm Đồng pơsit giăm truh 7 klai prăk pơđ^ kyar bruă đang hmua tui hơdră phrâo hăng đang hmua thâo pơplih ta` amăng tơring ]ar.

 

Rơđah biă `u, rơbêh kơ 4 klai 600 klăk prăk pơdo\ng 13 hơdră anun le\: Pơplih phrâo đang pla a`ăm, bơnga; mă yua hơdră phrâo amăng wai lăng pơlir hơbit ngă đang hmua, s^ a`ăm hla rok, bơnga; mă yua pil pơ-iă yang hrơi amăng ngă đang hmua, pơkra gơnam tam; …

 

Kiăo tui anun, giăm hmâo 2 klai prăk dưm truă măi lăng tui ayuh hyiăng; pơdo\ng glông hơdră lăng tui, lăi pơtă hmâo ia ngôm; pơdo\ng anom lăng tui arong aroă].

 

Do# glăi năng ai `u 400 klăk prăk pơhrăm hơdră bôh thâo măi mok phrâo, pơsit, lăng glăi, pơphun bruă gum hrom pơlir hơbit…

Siu H’ Prăk: Pô ]ih hăng pôr

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương