Hing ang amăng hrơi: 24/4/2021

 

VOV4.Jarai - Tlam lơ 23/4, ƀơi Anih tuai čuă ngui Làng Nấm Đà Lạt, Gơnong bruă gru grua bơkơjăp drơi jăn hăng tuai čuă ngui Lâm Đồng hơmâo pơphun glăi tơlơi phiăn pơdô̆ rơkơi bơnai mơng djuai ania K’ho. Anai lĕ sa amăng hơdôm bruă phun mơng Jơlan hơdră pơtruh nao rai - ngă pơhưč tuai hyu ngui kơplah wah Lâm Đồng hăng hơdôm tơring čar pơkŏn amăng dêh čar ta.

 

Pơphun ngă glăi tơlơi phiăn pơdô̆ rơkơi bơnai mơng djuai ania K’ho.

 

Jơlan hơdră pơphun glăi tơlơi ngă yang pơdô̆ rơkơi bơnai mơng djuai ania K’ho hơmâo mơnuih ƀon sang djuai K’ho tơring glông Lạc Dương, grup atông čing mơng Sang hră gưl 3 Dân tộc nội trú tơring čar Lâm Đồng, Anih čuă ngui Làng Nấm Đà Lạt hăng hơdôm grup, anom bơwih ƀong gah tuai čuă ngui mơng hơdôm boh tơring čar, ƀon prong kah hăng ƀon prong Hồ Chí Minh, Bà Riạ Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hoà, Ninh Thuận hăng Nghệ An gum nao lăng. Ƀơi anai, anih pơphun hăng tơlơi pơphun tơlơi phiăn djă kông, pơdô̆ mơng djuai ania K’ho hơmâo pơphun glăi kiăng abih bang ƀuh, amăng anun hơmâo tơlơi phiăn yôm biă mă lĕ glŏm pruăi mơnŭ, pơkôl pô đah kơmơi hăng đah rơkơi anun sit jing rơkơi bơnai laih, dưi nao rai gah sang anŏ dua bơnah laih. Hơdôm tơlơi ngă yang anai lêng hơmâo pơphun lơ̆m mlăm soh.

Siu H’Mai: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương