Hing ang amăng hrơi: 20/4/2021

VOV4.Jarai-Lơ 19/4 tom brơi, ƀơi sang hră gưl prong Đại học Đà Lạt, Khul ngă giăng mah Việt –Lao tơring čar Lâm Đồng, Gơnong bruă pơtom hiăp hăng tač rơngiao, Anom bruă tơdăm dra mut phung tơring čar Lâm Đồng laih anun Sang hră Đại học Đà Lạt pơphun ngă yang Bunpimay tui tơlơi ngă yang djuai ania Lao hăng ngă yang djru ba 21 boh sang anŏ ƀơi Lâm Đồng tŭ jum ngă ană mem hăng 22 čô čơđai sang hră gưl prong djuai ania Lao hlăk dŏ hrăm ƀơi sang hră Đại học Đà Lạt.

Khua anih jưh pơ ala dêh čar Lao ƀơi ƀôn prong Hồ Chí Minh mă bruă hăng khua mua sang hră Đại học Đà Lạt

 

Nao jơnum hrom hơmâo Vanxay Saysena Kơ-iăng khua anih jưh pơ ala dêh čar Lao ƀơi ƀôn prong Hồ Chí Minh hăng khua mua, mơnuih mă bruă amăng sang bruă anih jưh pơ ala. Bruă ngă anai, kiăng pơtrut tui tơlơi ngă giăng mah, gum pơgôp hăng ngă kjăp tui tơlơi rô nao rai giăng mah mơnuih ƀôn sang dua bơnah Việt Nam-Lao lăi hrom hăng mơnuih ƀôn sang Lâm Đồng hăng mơnuih ƀôn sang 2 boh tơring čar Champasak hăng Bolykhamsay dêh čar Lao hnun mơ̆n; laih dơ̆ng, ngă gêh gal kơ čơđai sang hră Lao hrăm hră ƀơi sang hră gưl prong Đại học Đà Lạt mơak čơkă thun phrâo ngă yang Bunpimay hăng tơlơi ngui ngor mơak pơđao pran jua; mơ̆ng anun, djru kơ gơñu dưi hơmâo mông gêh gal jĕ giămm hơduah ĕp gru grua hiam klă, ană mơnuih mơnam Việt Nam.

Nay Jek: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương