Hing ang amăng hrơi: 23/6/2022

VOV4.Jarai - Ană ơi pơtao dêh čar Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah lơ 22/6 lăi pơthâo brơi Khua mua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar pơdơi bruă laih anun iâu pơthưr ruah khua tañ. Tơlơi anai hơmâo ba tơbiă amăng hrơi mông tơlơi rô nao rai ƀu mơ-ak sui thun kơplah wah kơnuk kơna hăng khua pơ ala mơnuih ƀon sang jing pơgăn bruă pơplih phrâo bruă mă yua prăk kăk ƀơi dêh čar anai. Pơhiăp amăng tivi, Ană pơtao Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah ƀu mơ-ak ôh yua dah dêh čar ñu hơmâo lu tơlơi ƀu mơ-ak, rung răng, ngă bruă kiăng klă mă hơjăn jing bơbeč kơ tơlơi rơnuk rơnua, bơwih ƀong hăng kơđi čar. Ñu ăt iâu pơthưr mơnuih ƀon sang ruah Ƀirô khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang phrâo dưi ngă hơđong dêh čar, djơ̆ hăng tơlơi kiăng mơng mơnuih ƀon sang. Him lăng, tơlơi pơtrun mơng Kơnuk kơna ơi pơtao kơ bruă brơi pơdơi anom bruă khua pơ ala mơnuih ƀon sang amra hơmâo pơtrun amăng hơdôm blan pơ anăp.

Siu H’ Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương