Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

VOV4.Jarai - Ƀơi tơring čar Kontum tơlơi ruă bơbrah ƀơi klĭ rơmô, kơbao lar tưp hyu tañ dong. Lơ 17/6, Đak Hà, sa amăng 6 bôh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar Kontum hmâo rơmô kơbao ruă pơsit lăi pơthâo klin ruă bơbrah klĭ ƀơi rơmô kơbao pơ̆ 2 bôh să Đak La hăng Ngok Wang.

Amăng hơdôm hrơi hmâo klin ruă pơdơi jăng jai hơdôm bruă blơi sĭ, dŭ pơgiăng rơmô, kơbao, hlô rông tañ bơdjơ̆ nao tơlơi ruă anai hăng añăm rơmô kơbao mut tơbiă kual klin ruă. Hăng hơdôm anih anom akă hmâo klin ngă khom gơgrong hlâo hăng kơtưn bruă pơgang klin, lăng tui kơjăp tơlơi, anô̆ pơplih klin ruă kiăng pơsir hmao tlôn lom hmâo klin ngă. Tơlơi pơhing mơng Anom bơwih brơi bruă đang hmua tơring glông Đak Hà brơi ƀuh yap mơng lơ 10 truh lơ 15/6, ƀơi tơring glông hmâo 18 anih klin ngă bơbrah klĭ rơmô, kơbao ƀơi 7 bôh plơi mơng să Đak La hăng Ngok Wang hăng 22 drơi rơmô ruă. Tơlơi klin ruă dưi pơsit lĕ glăk ngă tơnap hăng amra lar tưp hyu prong./.      

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương