Hing ang amăng hrơi: 23/7/2021

VOV4.Jarai - Mơguah (22/7), ƀơi plơi prong Kontum, Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Kontum pơphun mông ngă lơphet lăi pơthâo hơdôm tơlơi pơsit mơng Anom bruă wai lăng boh thâo thăi, Ding jum boh thâo phrâo jao hră pơsit anăn păn sĭ mơdrô hăng 11 gơnam amăng tơring čar. 11 gơnam mơng tơring čar Kontum hơmâo anom bruă wai lăng tơlơi pơčeh phrâo, Ding jum boh thâo phrâo pơsit anăn păn sĭ mơdrô hăng gơnam: Sâm Ngọc Linh Kontum, kơphê kual rơ-ơ̆ Kontum hăng 9 phun akha kyâo: Bơmao Linh chi, Đương quy, Lan kim tuyến, Ý dĩ, Đinh Lăng, kơñit, Ngũ Vị Tử, Sa nhân tím. Anai lĕ lêng gơnam pla lu hăng yôm phăn amăng tơring čar Kontum. Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Kontum brơi thâo, bruă 11 gơnam mơng tơring čar arăng pơsit anăn păn lĕ tơlơi yôm phăn hăng hơdôm gơnam tam, anom bơwih ƀong sĭ mơdrô hăng mơnuih ƀon sang.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương