Hing ang amăng hrơi: 24/9/2021

VOV4.Jarai - Dua hrơi giăm anai, yua bơbeč mơng kơthel mrô 6 ngă kơ lu kual amăng tơring čar Kontum hơjan kơtang, him lăng amăng 24 hrơi pơ anăp anao amăng tơring čar amra ƀuh hơjan kơtang dong. Hơdôm tơring glông Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông hơjan kơtang mơng 100 - 200mm ngă kơ lu anih ia ling dăo, lŏn tơhlŏm. Ƀơi anăp kơ tơlơi anai Khua Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Kontum hơmâo hră pơtrun ječ kiăng kơ pok pơhai hơdôm bruă pơhlôm hlâo amăng hrơi hơjan hlim, lŏn tơhlŏm.

 

Anih ia ling dăo ƀơi să Đăk Pxi, tơring glông Đăk Hà, Kon tum amăng kơthel mrô 5

 

Tui anun, Khua Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Kontum Lê Ngọc Tuấn rơkâo Khua Jơnum min mơnuih ƀon 10 boh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar kiăo tui lăng na nao kơthel mrô 6 hăng hơdrôm hrơi hơjan hlim anai; lăi pơthâo hlâo, hmao tlôn tơl hơdôm khul grup, abih bang mơnuih ƀon sang thâo kiăng kơ pơhlôm rơnuk rơnua; laih dong pel ĕp, prap lui hơdră bruă pơhlôm hlâo amăng hơdôm hrơi hơjan hlim, ia ling dăo, lŏn tơhlŏm, angĭn kruaih amra ƀuh, anăm brơi hơmâo tơlơi truh sat ôh. Ƀơi hơdôm anih amuñ bơbeč nao kơtang yua kơ ia lip, lŏn tơhlŏm… kiăng lăi pơthâo hlâo, hmao tlôn brơi kơ mơnuih ƀon sang thâo kiăng kơ pơhlôm rơnuk rơnua.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương