Hing ang amăng hrơi: 8/7/2021

 

VOV4.Jarai - Tui hăng Anom bruă Tơjŭ pla hăng pơgang phun pla tơring čar Kon Tum, kman ngă pañ hla plum hơmâo ƀơi 4 boh tơring glông, plơi prong mơng tơring čar, anun lĕ Đăk Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy hăng plơi prong Kon Tum hăng mrô đang hơbơi plum hlăt kman ƀong lĕ 300 ektar. Amăng anun plơi prong Kon Tum hơmâo đang hơbơi plum kman ƀong lu hloh rơbêh 210 ektar. Pel ĕp lăng brơi ƀuh kman ngă pañ hla hơmâo ƀơi đang plum pla ƀu djơ̆ bơyan, pla mơng blan 9 thun hlâo laih anun him lăng buč amăng blan 9 thun anai. Hơmâo hlăt kman bing lĕ yua hơmâo gor plum lơ̆m arăng blơi pla laih.

 

Đang hơbơi plum hơmâo kman ƀong ƀơi plơi prong Kon Tum

 

Ơi Đoàn Năng Rường, Kơ-iăng khua Anom wai lăng tơjŭ pla hăng pơgang phun pla tơring čar Kon Tum brơi thâo, anom bruă ngă hmua glăk pơgang hlăt kman ƀong hla plum lar hyu. Anom bruă ngă hmua hăng pơđĭ kyar plơi pla hơmâo git gai pơtô ba plơi pla pơdjai kman ngă pañ hla. Pơtô brơi ană plơi thâo, hăng đang hơmâo rơbêh 70% ƀă kman lĕ buč hĭ anih, pla phun pơkŏn dong. Hăng đang hơbơi plum ƀă kman mơng 30 truh 70% lĕ buč hăng čuh hĭ hơdôm phun ƀă kman laih anun pla plah hăng phun pơkŏn dong.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương