Hing ang amăng hrơi: 4/7/2021

VOV4.Jarai - Ƀơi ƀuôn Kplang să Tân Tiến, tơring glông Krông Pač, tơring čar Daklak hơdôm thun laih rơgao ăt hmư̆ na nao jua čing hơgor kar hăng jua mơñi kiăngkơ  pơtrut pơsur pran hơdip brơi rĭm čô mơnuih ƀơi anai, anai lĕ gru grua gah bơngăt, ba glăi tơlơi đăo gơnang, pran thâo gum pơgôp.

 

Kiăng kơ djă pioh gru grua čing hơgor, ƀuôn Kplang hơmâo akŏ pơjing, hơmâo na nao 3 grup atông čing pơ ala brơi tlâo rơnuk anun lĕ ƀing tha rơma, hlăk ai hăng čơđai anet. Amăng anun, bruă pơtô hrăm brơi rơnuk ană tơčô kiăng kơ djă pioh hăng lăi pơthâo gru grua čing hơgor lĕ kiăng hơmâo pran gơgrong abih pran jua mơng 10 čô ding kơna amăng grup atông čing ƀuôn Kplang. Mơnuih tha hloh lĕ 80 thun laih, bơ aset ƀiă ăt 50 thun mơn. ơi Y Yik Byă (55 thun), ding kơna amăng grup atông čing ƀuôn Kplang pơ-ư pơ-ang brơi thâo: “Jua čing hơgor lĕ bơngăt kơ mơnuih djuai ania Êđê, yua kơ jua čing hơgor juăt mut hrŏm hăng pran jua mơnuih laih dong glai čư̆. Yua anun yơh, mah tơlơi hơdip ră anai hơmâo lu tơlơi pơplih phrâo, mơnuih djuai ania Êđê ăt djă pioh na nao gru grua čing hơgor pơlir hrŏm hăng sang dlông laih dong mông ngui ngor ngă yang rơbang amăng plơi pla”.

 

Mông atông čing mơng grup atông čing ƀuôn Kplang (să Tân Tiến, tơring glông Krông Pač)

 

Hăng tơlơi čang rơmang anun, ƀing ding kơna amăng grup atông čing ƀuôn Kplang hơmâo gum hrŏm pơtô hrăm brơi ƀing hlăk ai čơđai anet amăng plơi pla kah hăng hơdôm anih pơtô hrăm atông čing hơgor amăng plơi pla pơkŏn pơphun. Rơbêh 3 thun laih rơgao, yua kơ hơmâo anong met wa abih pran jua pơtô brơi, grup atông čing hlăk ai čơđai anet amăng ƀuôn Kplang dưi atông mut hrŏm yơh, laih dong dưi pơkhă hăng hơdôm tơlơi adôh amăng mông ngui ngor mơng mơnuih djuai ania Êđê anun lĕ tơlơi adôh: Gọi về sum họp, Mừng luá mới, Cúng bến nước, Vào Muà, Mừng Thọ ….

Amon Y Salem Mlô, lĕ sa amăng 14 čô ding kơna (hơmâo 7 đah rơkơi, 7 đah kơmơi) amăng grup atông čing hlăk ai ƀuôn Kplang brơi: “Lơ̆m dŏ anet, ñu juăt hơmâo amĭ ama ba nao ngui hrŏm amăng hrơi atông čing hơgor amăng plơi pla. Yua kơ hor atông čing hơgor, laih anun ñu rơkâo kiăo tui hrăm. Blung hlâo ƀuh tơnap tap samơ̆ lơ̆m hơmâo ƀing anŏng met wa abih pran jua pơtô brơi ñu ăt ƀơƀrư̆ juăt tui yơh. Ră anai amăng hơdôm mông atông čing mơmŏt hrơi năm, hrơi tợŭ ñu lêng kơ nao atông hrŏm, mơ-ak biă ñu lơ̆m grup dưi atông amăng hrơi ngui ngor”.

Thun anai rơbêh 80 thun laih, ơi Y Út Byă, Khua plơi laih dong lĕ Khua grup atông čing ƀuôn Kplang ăt lăng čing hơgor kar hăng gơnam yôm djă pioh glăi mơng ơi yă, tơdah ƀu gir run pơtô brơi ană tơčô tơdơi anai ƀing mơnuih tha rơma tơdơi anai rơngiă amra ƀu hơmâo hlơi dong tah thâo atông. Yua anun, ƀu djơ̆ kơnong pơtô atông čing brơi ƀing hlăk ai čơđai anet đôč ôh ơi Y Út hrŏm hăng ƀing tha amăng plơi pla pơkŏn akŏ pơjing, djă pioh na nao grup atông čing čơđai anet.

Truh bơyan pơdơi prong, ƀing tha amăng plơi pla nao tơl rĭm boh sang anŏ jak iâu ƀing čơđai nao hrăm atông čing. Lơ̆m 10 thun ƀing čơđai dưi mut hrŏm grup atông čing kiăng kơ hrăm atông čing Kram, lu čơđai hrăm tañ, hor atông čing, tơdơi kơ lu wŏt hrăm atông ƀing gơñu dưi atông lu tơlơi adôh. Lăng ƀing čơđai hor atông čing ơi Y Út čang rơmang, ană tơčô lơ̆m hơmâo ƀing anŏng wa amăng grup pơtô brơi amra tŏ tui bruă djă pioh jua čing hơgor brơi hmư̆ na nao amăng plơi pla ala ƀon.

Kiăng kơ djă pioh hăng lăi pơthâo gru grua čing hơgor, hơdôm thun laih rơgao, gong gai ƀon lan hơmâo pơphun hơdôm hrơi ngui ngor atông čing hơgor, blơi phrâo 3 ring čing, 20 blah ao kơtuai brơi grup atông čing buh; man pơdong sang jơnum hrŏm amăng ƀuôn Kplang; pơphun 6 anih hrăm atông čing brơi giăm 200 čô hlăk ai čơđai anet.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương