Hing ang amăng hrơi: 12/5/2021

VOV4.Jarai - Khul pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djŏp dêh čar lơ 11/5 hơmâo jơnum hmư̆ tơlơi lăi pơthâo kơ bruă ngă tui Tơlơi pơtrun 1559 mơng Khul pơgang rơnuk rơnua kơ kơđi tơlơi ƀơi Li-băng. Kơ-iăng khua čih pioh sang gum hơbit djŏp dêh čar Rosemary DiCarlo brơi thâo, kơđi čar ƀơi Li-băng hrơi blan rơgao ƀu hơmâo tơlơi pơplih hiam ôh, lơ̆m anun, tơlơi bơwih ƀong tơnap, mơnuih mơnam rung răng. Lŏn tơnah mơng Li-băng hơmâo arăng sua mă dong mơn. Pơhiăp ƀơi mông jơnum, Kơ-iăng khua grup apăn bruă Việt Nam ƀơi Sang gum hơbit djŏp dêh čar Nguyễn Phương Trà bơngơ̆t biă kơ tơlơi rung răng lu mơta tơlơi ƀơi Li-băng, bơbeč nao kơ tơlơi hơdip mơnuih ƀon sang. Việt Nam jak iâu ƀing khua mua mơng Li-băng hăng hơdôm bơnah gir găn rơgao tơlơi rung răng ră anai, yua tơlơi klă hiam kơ mơnuih ƀon sang, akŏ pơdong sa Kơnuk kơna dưi pơplih phrâo lŏn ia.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương