Hing ang amăng hrơi: 25/9/2021

VOV4.Jarai-Tlam lơ 24/9, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ git gai jơnum ƀu dăp hlâo mơ̆ng Jơnum min apăn bruă git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar, brơi pơgôp hiăp kơ bruă čih pơkra tơlơi phiăn djru mơnuih mă bruă apah hăng khua apah mơnuih mă bruă ƀong prăk blan yua bơbeč djơ̆ klin kheng Covid 19 ngă mă prăk mơ̆ng Keh prăk pơhlôm nua rơngiă bruă.

Pơhiăp ƀơi mông jơnum, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar, ơi Vương Đình Huệ brơi thâo, thun blan rơgao, Jơnum min apăn bruă git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar hăng Kơnuk kơna hơmâo ngă lu hră pơtrun phara, pơtum nao kơ bruă djru mơnuih ƀôn sang, anom bruă sĭ mơdrô kiăng găn rơgao tơlơi tơnap tap yua klin Covid 19 ngă. Samơ̆, ƀơi anăp kơ klin kheng Covid 19 ngă kơtang đơi, kiăng hơmâo dơ̆ng mơ̆n jolan hơdra djru mơnuih mă bruă apah hăng sang bruă apah mơnuih mă bruă.

Kơnuk kơna djru 30 rơbâo klai prăk mơ̆ng Keh prăk pơhlôm nua rơngiă bruă thun 2020 pioh djru kơ mơnuih mă bruă apah sa wơ̆t hăng prăk mơta; mơnuih apăn mă bruă dưi pơhrŏ rơnoh prăk tla prăk blan kơ mơnuih mă bruă apah ƀu hơmâo pơčruh prăk pơhlôm nua bruă mă hăng rơnoh prăk truh 8000 klai prăk. Abih dua hơdră djru anai lêng kơ hơmâo pơkă laih amăng tơlơi phiăn Bruă mă thun 2013, yua kơ anun, bruă pơkă lăng jơlan hơdră anai gah tơlơi dưi khua mua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar.

Nay Jek: pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương