Hing ang amăng hrơi: 23/6/2022

VOV4.Jarai - Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Nga ơi Sergei Lavrov lơ 22/6 hmâo tal nao čuă dêh čar Iran. Ƀirô pôr tơlơi pơhing Tass pôr tơlơi pơhiăp mơng Khua anih jưh pơ ala kơ Nga ƀơi Ƀirô apui ayuh Jar kơmar, pơ̆ Viên, dêh čar Áo brơi thâo tui anun đôč, samơ̆ ƀu lăi rơđah ôh kơ tal nao čuă. Tal nao čuă pơphun kơnong kơ 1 blan tơdơi kơ ƀing khua mua dêh čar Nga brơi thâo, Nga hăng Iran – 2 bôh dêh čar hmâo djă pioh ia jâu hyuh lu hloh ƀơi rŏng lŏn tơnah hăng leng kơ bŏng glăi hăng tơlơi pơtrun bơtơhmal mơng kual Yŭ – amra gum hrom bơkơtuai hơdôm bruă pơsir pơplih sĭ ia jâu, ayuh gas ăt kah hăng gum hrom pơdŏng sa anih anom ba hyu ia jâu hyuh gas mơn./.

Siu H’ Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương