Hing ang amăng hrơi: 27/6/2022

VOV4.Jarai - Khua dêh čar Japan ơi Kishida Fumio phrâo anai iâu pơthưr Grup hơdôm dêh čar pơdrông asah amăng rŏng lŏn tơnah (G7) kiăng kơtưn gum hrŏm dong amăng bruă wai pơgang brơi tơlơi hơdip kơ ƀing mơnuih glăk bơdjơ̆ nao yua nua gơnam tam đĭ kơtang. Lơ 26/6, đĭ pơhiăp amăng mông jơnum blung a amăng jơnum khua mua G7 pơphun ƀơi Đức, Khua dêh čar Japan brơi thâo, tơlơi bơwih ƀong huă amăng rŏng lŏn tơnah glăk bưp tơnap tap. Khua dêh čar Japan lăi pơtong kiăng ƀiă hơdôm dêh čar G7 gum djru brơi gơnam ƀong huă kơ hơdôm dêh čar glăk pơđĭ kyar. Tui ơi Kishida, nua gơnam tam đĭ kơtang tui ră anai ƀu djơ̆ lĕ bruă bơwih ƀong huă đôč ôh, mơ̆ ăt lĕ tơlơi lông hăng bruă pơhlôm rơnuk rơnua, hơđong amăng rŏng lŏn tơnah.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương