Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (23/7), hơmâo dong 1 klăk 228 rơbâo 500 liều vaccine mơng AstraZeneca ba rai truh laih pơ ƀôn prong Hồ Chí Minh. Anai lĕ mrô jao vaccine tal 5 kah hăng anai lĕ mrô vaccine lu hloh pơhmu hăng hlâo anun ba truh pơ dêh čar tui tơlơi pơkôl blơi kơplah wah AstraZeneca Việt Nam hăng kông ti pơčruih ngăn vaccine Việt Nam Việt Nam (VNVC), hrŏm hăng tơlơi gum djru mơng Ding jum ia jrao. Tui anun, truh ră anai, hră pơkôl blơi vaccine kơplah wah AstraZeneca Việt Nam hăng VNVC (kĭ amăng blan 11 thun 2020) hơmâo ba glăi pơ Việt Nam rơbêh 3 klăk 100 rơbâo liều vaccine, dưm dưm giăm 37% mrô vaccine pơgang klin Covid-19 mơng AstraZeneca amăng dêh čar. Mrô vaccine dŏ glăi mơng hơdră djru Covax hăng mơng hơdôm boh dêh čar pơkŏn djru brơi. Tui hăng yă Vũ Thị Thu Hà, Khua anom bruă kah pha vaccine tlâ̆o mơng VNVC, pơ anăp anai, hơdôm pluh klăk liều vaccine pơgang klin Covid-19 mơng AstraZeneca amra tŏ tui ba glăi pơ Việt Nam tui hră pơkôl blơi 30 klăk liều vaccine mơng VNVC.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương