Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ plơi prong čih hmâo hơdôm mơnuih ƀă kơman klin Covid-19 mơtăm, mlăm lơ 22/7, ơi Hồ Văn Mười Khua Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Daknông hmâo kĭ mă yua Tơlơi pơsit kơ bruă mă yua sa dua jơlan gah ječ amăng pơgang, pơgăn klin Covid-19 ƀơi plơi prong. Kiăo tui anun, tơring čar Daknông pơsit guang dar abih bang plơi prong Gia Nghĩa mơng 12 mông yang hrơi dŏng lơ 23/7 hăng mă yua tơpă hơdôm bruă tui Tơlơi črâo ba mrô 16, mơng Khua dêh čar.

Amăng mlăm lơ 23/7, hơdôm bôh ƀirô, anom bruă pơdŏng ƀơi plơi prong Gia Nghĩa hmâo rơkâo mơnuih apăn bruă, mơnuih mă bruă čar, mơnuih mă bruă pơkon ƀuh ƀô̆ ƀơi ƀirô mă bruă kiăng pơčrang lăng Sars-CoV-2 hăng test tañ. Truh mơguah lơ 23/7, tơring čar Daknông hmâo čih dong 8 čô mơnuih ƀă kơman Covid-19, amăng anun hmâo 6 čô ƀơi plơi prong Gia Nghĩa hăng 2 čô ƀơi kual dô̆ čơlah tơring glông Dak R’lấp. 6 čô mơnuih ƀă kơman Covid-19 ƀơi Gia Nghĩa leng kơ F1 mơng pô ruă đah kơmơi 72764 (amăng anun hmâo rơkơi, ană đah kơmơi, ană tâo, tơčô hăng 2 čô mơnuih giăm sang), dưi dô̆ čơlah laih ƀơi kual dô̆ čơlah hơbit mơng plơi prong mơng lơ 22/7. Yap truh ră anai, tơring čar Daknông hmâo čih pioh 27 čô mơnuih ƀă kơman Covid-19./.  

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương