Hing ang amăng hrơi: 25/4/2021

VOV4.Jarai - Djop djuai ania ƀiă ƀơi Dăp Kơdư hmâo lu añăm ƀong pha ra biă. Samơ̆ kiăng hmâo añăm ƀong pha ra anun, rơngiao kơ thâo hơbai mơng pô tơnă hơbai dŏ hmâo anô̆ pha ra ha jăn dong, anun lĕ hơdôm gơnam pơƀâo. Bơhmu tu ñu, hăng djuai ania Bơnông ƀơi Daknông, lom hơbai añăm, ƀu dưi kơƀah hla Rnhao.

           

Djuai ania Bơnông iâu lĕ hla Rnhao, bơ̆ djuai ania Êđê iâu lĕ hla yao. Hăng djuai ania Bơnông ƀơi tơring čar Daknông, kiăng hơbai añăm pung jơman tui phiăn juăt đưm lĕ hla yao khom hmâo.

           

Añăm pung mơng djuai ania Bơnông juăt hơbai amăng gŏ ia kông ƀudah gŏ pioh tơnă asơi prong kơ abih bang mơnuih amăng sang anô̆ ƀong. Añăm ƀong anai hmâo lu mơnong pơƀâo plĕ nao hrom, djơ̆ hăng mơnuih prong hăng čơđai muai. Hơdôm gơnam pơƀâo amra pơplih tui hluai pô kiăng ƀudah djơ̆ hăng anô̆ jơman hăng pô hơbai, mă tŭ hơdôm gơnam hmâo tui bơyan. Bơhmutu ñu añăm hla rok ta yua hla ƀep, tơdŭ huai ƀudah tơdŭ dian, tơdŭ plôi, bơnga dian...

  

Hla yao djuai ania Bơnông pĕ mơng dlai ba glăi hơbai añăm

Djop djuai mơnong hlô pơ ala nao pioh hơbai kah hăng mơnong un, tơlang rŏng un, rơmô, mơnong mơnŭ... Khă hnun hai, ƀiă mơnuih thâo pioh dưi hơbai añăm pung djơ̆ hăng phiăn juăt đưm mơng djuai ania Bơnông hă khom nao pơ̆ đang, pơ̆ dlai klô pioh ĕp hla yao.

           

Phun yao juăt čat ƀơi yŭ pum kyâu mơng djop phun kyâu prong, đa ñu hrông đĭ phun kyâu pơkon mơ̆ bluh đĭ. Djuai hla anai hrŭp hăng hla ƀep, ƀiă kơ hrup hla mlu. Hla ñu ƀong mih bơƀiă, ƀâo jơman pha ra. Djuai ania Bơnông ruah pĕ hơdôm hla tha ƀơ ƀiă ba glăi hơbai añăm pung.

           

Añăm pung tui phiăn juăt mă mơng tơpung braih, hla yao, tơdŭ dian, bơnga dian... jơman bơhư̆

Hơdră mă yua hla yao pioh hơbai añăm pung mơng djuai ania Bơnông ăt pha ra mơn. Yua hla dô̆ asăt ƀudah hla krô, yua kơ djuai ania Bơnông hmâo phiăn juăt ƀŏng añăm pung amăng mông ƀong huă rim hrơi anun rak lui hla yao krô ƀơi pra apui. Khă hnun hai, bruă hơbai añăm hăng hla yao phrâo pĕ añăm ƀong jơman hloh, bâo jơman hloh.

           

Hla yao juăt yua tul pung. Anai dưi lăng lĕ gơnam pơƀâo yôm phăn hloh lom hơbai añăm pung; kơnong kơ yua mơng 5-10 pok hla yao tul nao hrom braih răm pioh tul pung. Braih hăng hla yao tul amăng kơsung prong săn mluk, dưm kơnar, luk nao rai.

           

Tui hăng djuai ania Bơnông, braih tul pung, pung jai săn jai jơman. Amăng añăm pung, tơdơi kơ hơbai ia hơdok, plĕ nao añăm mơnong hlô, hla rok, plĕ pơhăng hra giong anun kah mơng mă tơpung klai hăng ia laih anun tuh nao amăng gŏ. Tơpung braih yua pioh ngă brơi añăm ƀong tơkuĭt, bơ̆ hla yao ngă brơi añăm ƀong muan, ƀâo jơman mih hăng bâo anô̆ pha ra mơng añăm pung tui phiăn juăt./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương