Hing ang amăng hrơi: 15/6/2021

VOV4.Jarai - Tui hăng anom bruă bơdjŏ nao, pơ anăp anai, kman ƀong ngă blôm blam ƀơi klĭ kơbao rơmô ƀơi tơring čar Gialai amra lar hyu dong yua aka ƀu dưi pơgang, pơgăn hĭ kman anai. Kman ƀong ƀơi klĭ kơbao, rơmô lar hyu tui arŏng aroač, keč muah yua anun bruă pơgang tơnap tap biă mă. Gialai lĕ tơring čar hơmâo mrô kơbao, rơmô ƀă kman lu hloh amăng kual Dap kơdư hăng lĕ tal 2 amăng đơ đam dêh čar hăng rơbêh 431 rơbâo drơi rơmô, kơbao. Mah lĕ tơring čar hơmâo rơmô, kơbao lu hloh, samơ̆ rông raih daih tui sang anŏ, juăt rông prưh gah rơngiao laih dong drông war ƀu pơhlôm agaih, lơ̆m anun kman ƀong ƀơi klĭ rơmô, kơbao lar hyu hluai tui arŏng, aroač, keč muah. Anai lĕ sa amăng hơdôm bruă tơnap tap kiăng pơgang hĭ kman anai. Yua anun, bruă pơtô pơblang, lăi pơthâo kiăng mơnuih ƀon sang thâo rơđah kơ bruă pơgang kman anai kiăng kơ tañ pơgăn hĭ lĕ bruă yôm phun hăng hơmâo pơtrut na nao.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương