Hing ang amăng hrơi: 20/4/2021

 

VOV4.Jarai - Ƀơi anăp bruă dêh čar Séc pơkiăo đuăi 18 čô khua pơtom hiăp mơng Nga yua ngă tơhan sŭ hluă bơdjơ̆ nao bruă pơtuh anih pioh boh phao amăng thun 2014, ngă 2 čô mơnuih djai. Khul pơlir hơbit kual Mi Kô̆ hăng Khul tơhan NATO tŭ ư bruă ngă mơng dêh čar Séc. Khua dêh čar Séc ơi Andrej Babis pơsit bruă ngă mơng dêh čar Séc kiăo tui tơhnal rơđah rơđông yua anom bruă tơhan wai lăng rơnuk rơnua hăng tơhan sŭ hluă dêh čar Séc pơsit, laih dong brơi ƀuh hơmâo tơhan dêh čar Nga amăng tơlơi truh ngă pơtuh anih pioh boh phao pơ tơring kual gah ngŏ dêh čar Séc, ngă 2 čô mơnuih djai. Kơ-iăng khua dêh čar, Khua ding jum tơhan pôlih, ngă ruah Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Nga ơi Jan Hamacek brơi thâo, 18 čô mơnuih mă bruă pơtom hiăp mơng dêh čar Nga hơmâo arăng pơsit gơñu lĕ tơhan hyu hmư̆ sŭ mơng dêh čar Nga laih anun khŏm tơbiă đuăi mơng dêh čar anai amăng 48 mông. Pơ ala kơ Khul pơlir hơbit kual Mi Kô̆ hơmâo pơsit laih tơlơi lăi pơthâo mơng Kơ-iăng khua dêh čar Hamacek lăi, hơdôm tơlơi bơrơsua hơmâo bơkơtuai, pơsir hĭ amăng mông jơnum lăng nao rai amăng tivi mơng ƀing khua ding jum pơtom hiăp EU pơphun amăng lơ 19/4.

Siu H’Mai: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương