Hing ang amăng hrơi: 27/6/2022

 

VOV4.Jarai - Lơ 26/6, Khua Khul Mi Kô̆ Charles Michel lăi pơtŏng, Khul pơlir hơbit kual Mi Kô̆ (EU) amra lăng glăi bruă ba tơbiă tơlơi pơtrun kom blơi mah mơng Nga. Tơlơi pơtrun anai amra bơdjơ̆ nao prăk pơhrui glăi mơng Nga amăng bruă bơwih kơ bruă blah ƀơi Ukraine. 4 bôh dêh čar ding kơna G7 anun lĕ, Mi, Canada, Japan hăng Anglê phrâo tŭ ư hrom amra kom blơi mah mơng Nga, kah hăng sa črăn amăng tơlơi gir run kơtưn pran pơgô̆ Nga khom pơđut bruă blah ƀơi Ukraine. Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi Antony Blinken lăi lĕ tơlơi pơtrun kom blơi mah mơng Nga, pơkă lăng hlâo amra dưi lăi pơthâo amăng mông Jơnum prong G7, ngă Nga rơngiă jơlan pơhrui prăk rim thun đĭ truh 19 klai dolar Mi. Tui hăng ƀing khua mua dêh čar Mi, mah jing gơnam sĭ lu kơ dêh čar tač rơngiao dŏng tal 2 mơng Nga, pơjing prăk pơhrui glăi lăp yap ba kơ gong gai Khua mir sir Vladimir Putin./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương