Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

 

VOV4.Jarai - Djuai phrâo B.1.617 mơng virus SARS-CoV-2 hơmâo ƀuh blung a ƀơi dêh čar India amăng blan 10/2020, ră anai hơmâo tưp nao 44 boh dêh čar laih. Anom bruă ia jrao rŏng lŏn tơnah (WHO) brơi thâo, yap truh lơ 11/5, hơmâo laih 4.500 čơđeh pơčrang gen bơdjơ̆ nao djuai virus B.1.617. Ƀing kơsem min boh thâo brơi ƀuh djuai virus pơplih phrâo anai ƀă hyu tañ hloh. Djuai klin phrâo B.1.617 lĕ sa amăng hơdôm gru tơhnal ngă hơđuh đĭ virus SARS-CoV-2 ƀơi India. Mơguah lơ 12/5, India čih pioh hơmâo dong rơbêh 348.000 čô mơnuih ƀă phrâo, amăng anun hơmâo 4.205 čô mơnuih djai yua Covid-19 amăng 2 hrơi rơgao. Dêh čar anai ăt glăk jing anih hơmâo klin prong tal 2 ƀơi rŏng lŏn tơnah hăng rơbêh 23 klăk 400 rơbâo čô mơnuih ƀă klin.

Siu H’Mai: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương